ОБЯВА аренда ГОРНИ ВАДИН решение 472 - 11.00 - 24.07.2018

Създадена на Петък, 06 Юли 2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-326/06.07.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №472 по Протокол №57 от 28.06.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 392.609дка, в землището на с.Горни Вадин, за срок 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 40лв./четиридесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за имоти:

землище с.Горни Вадин

Имот

Местност

Кат.

Площ/дка

АОС

 1.  

009004

Леденика

V

8.2

1358

 1.  

011004

Валя Нуч

V

30.100

1359

 1.  

013022

Липов дол

V

3.025

2283

 1.  

013023

Липов дол

V

3.025

2282

 1.  

014003

Липов дол

V

18.5

2293

 1.  

029002

Нивата

IV

5.004

1360

 1.  

032004

Нивата

V

22.884

1744

 1.  

035018

Нивата

V

17

734

 1.  

036008

Нивата

V

10.399

735

036015

Нивата

V

40.001

736

 1.  

039003

Крушата

IV

6

2187

 1.  

039023

Крушата

IV

9.499

2186

 1.  

042013

Въртопа

IV

9.7

1361

 1.  

043018

Дисагите

V

6.9

2285

 1.  

045003

Леденика

V

8.701

1362

 1.  

045021

Леденика

V

6.999

1363

 1.  

046025

Леденика

V

14.401

2286

 1.  

047007

Жиянов дол

V

10.5

1364

 1.  

051007

Марков връх

V

10.3

2287

 1.  

052006

Въртопа

VI

17.802

750

 1.  

053002

Въртопа

IV

7

1188

 1.  

055019

Митроев връх

V

8.199

749

 1.  

055026

Митроев връх

V

6.5

2288

 1.  

058007

Стражева падина

V

9.599

1189

 1.  

059006

Орехова падина

V

15.001

2289

 1.  

059039

Орехова падина

IV

7.614

1366

 1.  

060006

Орехова падина

V

9

1190

 1.  

060015

Орехова падина

V

23.902

2290

 1.  

061018

Орлов връх

VI

9.5

1367

 1.  

061019

Орлов връх

IV

7.004

1368

 1.  

062025

Орлов връх

IV

4.3

1369

 1.  

063027

Орехова падина

IV

7.55

2291

 1.  

068036

Орехова падина

V

8

1370

 1.  

069019

Дисагите

V

10.5

2292

Началната тръжна цена 40лв./четиридесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 15704,36лв. /петнадесет хиляди седемстотин и четири лева и тридесет и шест стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 1570,44лв. /хиляда петстотин и седемдесет лева и четиридесет и четири стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 23.07.2018г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 23.07.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 24.07.2018г. от 11,00ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020