ОБЯВА аренда ОСТРОВ смяна НТП - 11.00 - 19.06.2018

Създадена на Петък, 01 Юни 2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-239/01.06.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №391 по Протокол №49 от 25.01.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 224.546дка, землище с.Остров, засрок 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя 60лв./шестдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена,  за имоти:

 

№ по ред

Имот №

с.Остров/местност

Кат

Площ дка

АОС №

1

13071

блатото

IV

8.64

2776

2

15013

блатото

IV

6.685

2777

3

18013

блатото

IV

10.29

2778

4

18014

блатото

IV

7.042

2779

5

33033

бостаните

IV

46.904

2780

6

76022

Черкезка падина

VI

74.756

2781

7

80013

дисагите

VI

26.361

2782

8

90035

соватище

VII

36.327

2783

9

96027

Черкезка падина

VI

7.541

2784

общо:

224.546

 

2. Началната тръжна цена 60лв./шестдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 13472,76лв. / тринадесет хиляди четиристотин седемдесет и два лева и седемдесет и шест стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 1347,28лв./хиляда триста четиридесет и седем лева и двадесет и осем стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 18.06.2018г., когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 18.06.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 19.06.2018г. от 11,00ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020