ОБЯВА аренда ГАЛОВО 2018 смяна НТП - 09.30 - 19.06.2018

Създадена на Петък, 01 Юни 2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-240/01.06.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №361 по Протокол №45 от 30.11.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под аренда на:

1.Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя, с /НТП/ – ”Нива”, в размер на 423.541дка, в землището на с.Галово, засрок 10/десет/ стопански години, с начална тръжна цена на декар арендувана земя 48лв./четиридесет и осем/лева на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена,,за следните имоти:

ЗЕМЛИЩЕ ГАЛОВО

№ по ред

Имот №

Местност

Кат.

Площ/дка

1

000233

Блатото

6

199.447

2

000094

Блатото

6

63.148

3

000235

Под окопа

6

70.626

4

144038

Блатото

3

6.335

5

000239

Край село

6

6.026

6

000243

Край село

6

7.907

7

000244

Край село

6

35.213

8

000237

Копана могила

3

  34.839

Общо:

423.541

 

Началната тръжна цена 48/четиридесет и осем/лева на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 20329,97лв. / двадесет хиляди триста двадесет и девет лева и деветдесет и седем стотинки/, платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 2033лв./две хиляди тридесет и три лева/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 18.06.2018г., когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 18.06.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 19.06.2018г. от 09,30ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020