обява ТЪРГ КАФЕМАШИНА КОСТА ЛУЛЧЕВ №2 - 11.00-08.02.2018

Създадена на Вторник, 23 Януари 2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №РД-11-20/23.01.2018г. на Кмета на община Оряхово и Решение №358 по протокол №45/30.11.2017г. на ОбС-Оряхово, обявява публичен търг с явно наддаване /ПЪРВИ/ за отдаване под наем на:

Предмет на търга е:Отдаване под наем на място представляващо част от общински терен публична собственост /Удостоверение изх.№АБ-37/16.11.2017г./, с площ 1м², за разполагане на преместваем обект /кафе-машина/ по чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за монтаж, върху тротоар на ул.“Коста Лулчев“ №2 в гр.Оряхово и непосредствено разположено до северната граница на имот с идентификатор54020.503.778,от кадастралната карта на гр.Оряхово, при начална тръжна цена на месец от 40.00лв. /четиридесет лева/ и срок  - 10 /десет/ години.

Плащането се извършвана каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга, могат да внесът депозит в размер на два месечни наема от началната тръжна цена,платим до 17.00ч. на 07.02.2018г.на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN:BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Желаещите да участват в търга, могат да закупят тръжни книжа най-късно до 17.00ч. на 07.02.2018г.от стая №103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово -IBAN:BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Търгът ще се проведе на 08.02.2018г.от 11.00ч. в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309.

          

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 17.00ч.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020