Проект "Грижа в дома"

Създадена на Вторник, 28 Февруари 2023

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

На 17.02.2023 г. стартира проект  „Грижа в дома  Община Оряхово“, договор № BG05SFPR002-2.001-0146,финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,Процедура за БФП: BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“.

Общата стойност на проекта е 329 681.40 лв., от които 85% или 280 229.19 лв. -  финансиране от ЕСФ + и 15% или 49 452.21лв.  - Национално съфинансиране.

Срокът на изпълнение на проекта е от  17.02.2023г. – 17.03.2024г. (13 месеца),а срокът на предоставяне на услугата е 12 месеца.

Цели и очаквани резултати:

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации. 

 Проектът е насочен към осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на общината. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.Предвидените по проекта дейности ще обхванат минимум 60 лица, представители на целевата група - възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания. Проектът ще допълни и надгради реализираните дейности и постигнатите резултати по изпълнените проекти на общината по процедури "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" и "Патронажна грижа +" като за представителите на целевите групи ще бъде осигурена подкрепа чрез реализиране на следните дейности: 1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа; 2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите; Осъществяването на дейностите ще бъде реализирано чрез сформиран екип от специалисти като домашни помощници, медицинско лице, психолог и други в зависимост от индивидуалните нужди на лицата, идентифицирани на база извършена оценка на потребностите. Назначените лица ще бъдат подкрепени чрез осигуряване на необходимото за изпълнение на дейността им обучение (въвеждащо/надграждащо), както и чрез провеждане на супервизии.

Целеви групи, обхванати от проекта:

60 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които ще получават грижа в дома;

Основни очаквани резултати:

Сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Грижа в дома“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на минимум 60 потребители .

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024