Механизъм за лична помощ

Създадена на Четвъртък, 09 Март 2023

МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

Адрес: гр. Оряхово, ул. : "Андрей Чапразов" № 15

Община Оряхово

Тел.: 00917/4727;

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време: 08.00 ч. - 17.00 ч., от понеделник до петък.

"Лична помощ" е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения.

Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в механизма за лична помощ.

Доставчик на личната помощ е Община Оряхово.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Ползвател на лична помощ е:
1. човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Важно условие за включване в механизма и ползване на личната помощ:

 • когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на общината, доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.
 • в случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на община, доставчик на личната помощ.

АСИСТЕНТИ                                                 

Асистент може да бъде всяко физическо лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

С всеки кандидат за асистент се извършва събеседване, след което се вписва в списък на кандидатите за асистенти в община Оряхово.

С одобрените асистенти се сключва трудов договор по реда на Кодекса на труда.

СТЪПКИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ:

 1. Лице с увреждане, желаещо да ползва лична помощ, трябва да има изготвена индивидуална оценка на потребностите и да е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ Оряхово
 1. Подаване на заявление - декларация за включване в механизма за лична помощ .

Заявлението се подава по настоящ адрес на лицето/детето с увреждане до Кмета на община Оряхово. Може да се подаде лично от лицето с увреждане, чрез упълномощено от него лице или чрез законен представител.

В заявлението лицето с увреждане има възможност да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, Община Оряхово може да предложи асистент.

Към заявлението е необходимо да бъдат приложени следните документи:

 • документ за самоличност на лицето с увреждане, на упълномощеното лице или законен представител (за справка);
 • направление с определения брой часове лична помощ в оригинал, издадено от дирекция „Социално подпомагане“ на лицето/детето с увреждане;
 • пълномощно (копие) или декларация свободен текст в случаите на подаване на заявлението от упълномощено лице.
 1. Подаване на заявление-декларация от кандидата за асистент до Кмета на община Оряхово

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето/детето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

Към заявлението, кандидатът за асистент прилага следните документи:

 • документ за самоличност (за справка);
 • автобиография;
 • декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (приложена към образеца на Заявлението);
 • копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен трудов договор;
 • медицински документ за постъпване на работа;
 • по преценка, кандидатът за асистент може да представи копие от документи, удостоверяващи успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г., и/или други програми и проекти.
 1. Провеждане на събеседване с кандидата за асистент и вписването му в Списъка на кандидатите за асистенти в община Оряхово.
 1. Сключване на тристранно споразумение между кмета на Община Оряхово, асистента и лицето с увреждане;
 1. Подписване на трудов договор с одобрения асистент.

Заявленията – декларации от лицата с увреждания и от кандидатите за асистенти се подават в Центъра за информация и услуги на граждани в административната сграда на Община Оряхово, ул. Андрей Чапразов № 15, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа.

            Нормативни документи относно предоставянето на Механизма за лична помощ:

 • Закон за личната помощ и Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ - тук;
 • Страница на Агенция за социално подпомагане - Механизъм за лична помощ, включително Методически указания за предоставянето на личната помощ – тук;
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024