Проекти на община Оряхово

Текущи проекти на Община Оряхово

проект договор стойност в лева програма
"Огледало на детските мечти" BG05M2OP001-3.001-0006 /27.07.2016 89693.88 Министерство на образованието и науката , оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020
"Духовата музика на България и Сърбия в подкрепа на трансграничния фестивален туризъм" 1 093 904 Интеррег –ИИП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия

Oдобрен проектът на Община Оряхово “Огледало на детските мечти“

На 09.08.2016г.,заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов връчи договорите на одобрените бенефициенти, които ще получат безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Сред одобрените е и проектът на Община Оряхово  “Огледало на детските мечти“. Проектът е на стойност 89 693,88 лева. Общата цел на проекта е създаване на работещ модел за интеркултурно взаимодействие и партньорски отношения по посока усъвършенстване процесите на образователна интеграция на децата  от етническите малцинства в условията на постмодернистичното общество.
Проектът ще се изпълнява за срок от 24 месеца. Партньори на Община Оряхово по проекта са ЦДГ „Дружба“ гр.Оряхово, ОДЗ „Пролет“ гр.Оряхово, ОДЗ „Мир“ с.Селановци, ЦДГ“Слънчице“ с.Остров и СНЦ „Жива вода-гр.Оряхово“. Предвидени са дейности за организация и управление на проекта, информация и публичност, участие в “зелена” детска градина, разнообразни занимания с деца и родители, участие в спектакли и фестивали и др.
С изпълнението на проекта се очаква до края на 2018 г. деца от етнически малцинства от община Оряхово да бъдат успешно интегрирани в образователната система.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024