Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Оряхово

СЪОБЩЕНИЕ

 

Днес, 05.03.2019г. започнаха подготвителните дейности във връзка с извършване на СМР по Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Оряхово – IV етап,  в границите на регулацията на гр. Оряхово. Предвидено е въвеждането на временна организация и безопасност на движението, съобразно със строителството, а именно:

От кръстовището на пл. 1300 години България / ул. „6-ти Септември“/  до кръстовището на  ул. “Иван Вазов“ и ул. “Алея на мира“.

За участък по ул. “Иван Вазов“

Обходен маршрут по ул. “Иван Вазов“,  ул. “Витоша“ и ул. „6-ти Септември“

За участък по ул. “Алея на мира“

Обходен маршрут по ул. “Васил Петлешков“ и  ул. „Христо Смирненски“

На живущите в близост до строителния обект –  по  ул. Иван Вазов /в участъкът от кръстовището на пл. 1300 години България -  ул. „6-ти Септември до кръстовището с ул. Алея на мира / и по  ул. Алея на мира / в участъкът от кръстовището на ул. “Иван Вазов“ до кръстовището с ул.“Васил Петлешков“ /,  се забранява паркирането на автомобили и друг вид превозни средство по пътното платно, до окончателното приключване на ремонта.

Регламент (ЕС) 2016/1191

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

 

По силата на Регламента,с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019 г. За някои от тези документи (вж. по-долу в получер шрифт) можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод, като при всички случаи заверен превод, направен в някоя от държавите — членки на ЕС, трябва да бъде приет.

Освобождаването от изискването за легализация и апостил се прилага само за документи и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена държава и представени на публичните органи на друга държава членка. Такива документи са например:

-  документи от съд или съдебен служител;

-  административни документи;

-  нотариални актове;

-  официални удостоверения върху частни документи;

-  документи, издадени от дипломатически и консулски представителства .

Освен това освобождаването се прилага само за документи, с които се удостоверяват един или повече от посочените по-долу факти. За документи, удостоверяващи фактите, посочени в получер шрифт, има многоезично стандартно удостоверение. Моля, имайте предвид, че не във всички държави членки се издават всички стандартни удостоверения.

-          раждане

-          смърт

-          това, че лицето е живо

-          име

-          брак, брачна дееспособност и семейно положение

-          развод, законна раздяла или унищожаване на брака

-          регистрирано партньорство, дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство

-          прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство

-          произход или осиновяване

-          местоживеене и/или местопребиваване

-          гражданство

-          липса на съдебно минало

-          кандидатиране или гласуване в избори за Европейски парламент или в общински избори в друга държава членка

Многоезичното стандартно удостоверение може да се използва само в друга държава членка и трябва да бъде представено заедно с официалния документ, към който е приложено.

Когато държава членка позволява представянето на заверено копие на даден официален документ вместо оригинала, органите на тази държава членка трябва да приемат заверено копие, направено в държавата членка, където е бил издаден официалният документ.

Повече информация за Регламента и многоезичните стандартни удостоверения може да бъде намерена на европейския портал за електронно правосъдие: https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=bg

Листовка - морбили 2019

morbili

За вас безработни лица - 02.2019

Агенция по заетостта

 

Дирекция “Бюро по труда”-Оряхово

 

Уведомява безработните лица, че към 07.02.2019 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

 

Мерки за насърчаване на териториалната мобилност и предприемачеството на безработни лица 

Средства в лв.

Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица  насочени / наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл. 42 от ЗНЗ):

 

- За ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително направените разходи за период до 12 месеца (чл. 42 ал.2 от ЗНЗ);

 - За представяне пред работодател – еднократно до 112 лв.  (чл. 42 ал.2 от ЗНЗ).

589

 - за направени разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на   жилище и  такси за ползване на интернет, при наемане на работа в населено   място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес -   до 200 лв месечно (чл. 42 ал.3 от ЗНЗ).

1163

 

 

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” - Оряхово, както и на тел. 09171/2465

За вас работодатели - 02.2019

За вас работодатели

 

Дирекция “Бюро по труда”- Оряхово провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Оряхово уведомява работодателите от общините Оряхово и Мизия, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3860 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 7478 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3551 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства -7784 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 8568 лв.;
 • за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства -4543 лв.;
 • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 6246 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 3289 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 • работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства - 8692 лв.;
 • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства - 13038 лв.;

 

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 07.02.2019 г.до 15.02.2019 г., включително.

 

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

 • безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) - свободни средства - 3473 лв.;
 • Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – 8653 лв.

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Оряхово, както и на тел. 09171/2465

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019