Съобщение - 11.09.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА Оряхово обл.Враца, на основание чл.26 ал.2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на ДИМИТРИНА БОРИСОВА СПАСОВА, АНИТА   СПАСОВА СТЕФАНОВА, ЯНКА СПАСОВА СТЕФАНОВА,ДАНИЕЛА СПАСОВА СТЕФАНОВА, СТОЯНКА СТЕФАНОВА ЦВЯТКОВА, ЙОРДАНКА ПЕНКОВА ОПРОВА, ПЕТЬО ЙОРДАНОВ ОПРОВ, ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА, КИРИЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ, ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА СТЕФАНОВА,КАЛОЯН АНДРЕЕВ ДОНОВ, МЕТОДИ ИВАНОВ АНДРЕЕВ,ДИМИТРИНКА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА, МАРИЯ АТАНАСОВА ПЕНЧЕВА, БОЖИДАР АТАНАСОВ ЧАКМАКОВ, НИКОЛА СВЕТОСЛАВОВ АТАНАСОВ, в качеството им на собственици или наследници на собственици на земеделски земи в землището на гр.Оряхово, че е издадена заповед №РД-08-40/16.08.2018 г. на Кмета на Община Оряхово, с която се задължават да осигурят свободен достъп в собствените си или наследствени земеделски имоти попадащи в трасето и сервитута на строеж ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ 110 kw ЗА ВТОРО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА ЕЛ.ПОДСТАНЦИЯ ОРЯХОВО, на изпълнителя на строежа „ЕЛ” ЕООД и възложителя ЕСО” ЕАД за изграждане на строежа в периода от 20.08.2018 г. до 30.10.2018 г.

В срок до 18.09.2018 г. включително, недоволните могат да обжалват заповедта в Административен съд гр.Враца, чрез Община Оряхово, по реда на Административно процесуален кодекс.

Омбудсманът Мая Манолова организира приемни в десетте общини на област Враца

maq-manolova

Омбудсманът Мая Манолова организира приемни в

десетте общини на област Враца

 

На 12 септември 2018 г., сряда, националният омбудсман Мая Манолова и експерти от институцията ще приемат граждани на място във всички общини орован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман и Хайредин/ в област Враца.

 

В 10.00 часа Мая Манолова ще открие приемната в Областна администрация Враца, а по-късно отново ще се срещне с ръководството и служителите на МБАЛ „Христо Ботев“, за да ги информира в детайли за разговора й с министъра на здравеопазването Кирил Ананиев миналия петък, 7.09.2018 г.

Седмица по-рано тя бе във Враца във връзка с жалба, подписана от 294 служители, които я сезираха за тежкото финансово състояние на болницата и неизплатените с месеци трудови възнаграждения.

 

От 14.00 часа общественият защитник ще открие приемната в Община Козлодуй, а в останалите общини от областта гражданите ще бъдат посрещнати от екипа на Манолова.

Записването за приемната ще се осъществява до 11 септември 2018 г. /вторник/ както следва:

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

 

 

Начален час – 14.00

Телефони за записване: 09171/ 47 03                                   

Място: Общинска администрация -  зала „Марин Върбанов“

/ул. „Андрей Чапразов“ № 15/

"Да изчистим България заедно" 2018

призив за сайта 2018

призив за организации и училища 18

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ - 10.09.18

О Б Я В А

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-40/07.09.2018 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

от 14.09.2018 г. до 18.09.2018 г. от 10:00  до 19:00 часа. ще се третират стърнища с препарат:

-           валсаглив – с карантинен срок 0 дни при доза 400 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

-          Масив 48 „Крушата” – 1000 дка, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 6 км.

-          Масив 40 и масив 13 „Ракетна” – 240 дка, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масиви 4 и 6 ”Марков баир” – 300 дка, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 3 км.

Землище Селановци:

-          Масив 67 – 220 дка, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 75/375 -  338 дка, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масиви 152, 153, 155 – 370 дка, отстоящи от населеното място 1 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

 

Землище Лесковец:

-          Масиви 45 и 46 „Блатото” - 200 дка, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 8 км.

-          Масив 22 „Коритище запад” – 600 дка, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 3 км.

 

Землище Горни Вадин:

-          Масиви 35,36,38,39,40 и 71  – 2300 дка, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 7 км.

 

Землище Долни Вадин:

-          Масив 44  – 130 дка, отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 7 км.

 

 

           

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018