СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 17.05.18

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  17.05.2018 г.

  

Работни места за специалисти с висше образование

1 фармацевт

1 помощник – фармацевт

1агроном

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

4 шивач

1 касиер

6оператор производствена линия

2 помощник – готвач

1 готвач

2 камериер/камериерка

2 работник, зареждане на рафтове

7 сезонен работник, земеделието

1 помощник-готвач

 

 

  • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост

 

 1 продавач-консултант – чл. 36, ал. 1

 1 сервитьор – чл. 51, ал. 1

 1 лозар – чл. 51, ал. 1

 1 продавач-консултант – чл. 51, ал.1

 1 лозар – чл. 51, ал. 2

 1 барман – чл. 53 а

 1 общ работник – чл. 55 в

 1 продавач-консултант – чл. 55 г

 

 

  • По Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

 

 3 общ работник

 1 продавач-консултант

 1 чистач-хигиенист

 1 пазач, невъоръжена охрана

Обява за събиране инфо от фирми за ОУПО

OUPO

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 15.05.2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-25/14.05.2018 г. от Радослав Георгиев Николов, фирма “Лозко” ЕООД, с. Лесковец, ул. “Оряховско шосе” №1, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

  • Øна  17, 18, 19, 21, 22.05.2018 г. от 08:00  до 18:00 часа. ще се проведе третиране на лозов масив с препарати:

-          Верита ВГ – с карантинен срок 30 дни, при доза 200 гр/дка

-         Фалкон – с карантинен срок 35 дни, при доза 35 мл/дка

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – мана.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности: 

-         800 дка - Лозов масив на фирма „Лозко” ЕООД,  с. Лесковец, общ. Оряхово , отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 5км.

         

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Съобщение - 11.05.2018г.

Община Оряхово съобщава, че в Държавен вестник брой 38 от 08.05.2018 г. е обнародвано  съобщение по чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработен проект на подробен устройствен план – Парцеларен план на трасе за изграждане на противосвлачищно съоръжение за отвеждане на добити от дренажи води, преминаващо през ПИ 54020.56.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Оряхово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да прегледат проекта всеки присъствен ден в техническа служба – стая № 204 на Община Оряхово  и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, ако имат такива.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 10.05.18

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

  

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  10.05.2018 г.

  

Работни места за специалисти с висше образование

1 фармацевт

1 помощник – фармацевт

1агроном

  

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

4 шивач

1 касиер

1 оператор производствена линия

2 помощник – готвач

1 готвач

2 камериер/камериерка

2 работник, зареждане на рафтове

7 сезонен работник, земеделието

  

  • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост

 

 1 мияч, превозни средства/ръчно/ – чл. 36, ал. 1

 1 продавач-консултант – чл. 36, ал. 1

 2 продавач-консултант – чл. 50

 1 барман – чл. 53 а

 2 общ работник – чл. 55 в

  

  • По Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

 

 3 общ работник

 1 продавач-консултант

 1 чистач-хигиенист

 

  • По проект „Работа”

 

19 общ работник

7 охранител

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018