Съобщение избори 2019

suobshtenie-1005

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ - 10.05.19

О Б Я В А

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ:

В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-14/08.05.2019 г. от Детелин Руменов Цветанов – управител на фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух”, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, в периода от 16.05.2019 год. до 19.05.2019 год. от 9:00 часа до 21:00 часа.

Ще се третира царевица против плевели,с препарат: Екип ОД – хербицид, при доза 250 мл./дка. Препаратът няма карантинен срок.

 

Подлежащите на третиране терени са в следните землища, местности и дка:

-         гр. Оряхово м. Божков кладенец – 138 дка в масив 42, отстоящ от населеното място Оряхово на 4 км., а от съседното селище Селановци  на 4 км.

-         с. Лесковец м. Блатото – 228 дка в масиви 45 и 46, на 2 км. от с. Лесковец и на 8 км. от с. Остров.

-         с. Галово м. Първо поле и Мерло – 300 дка в масив 54, който отстои на 4 км. от с. Галово и на 8 км. от съседното селище – с. Остров.

-         с. Селановци м. Блато – 50 дка в масив 8, на 3 км. от с. Лесковец и на 6 км. от с. Остров.

-         с. Лесковец м. Селановски баир – 1273 дка в масиви 26, 27, 28, 29, 32, 33 и 34, на 2 км. от с. Лесковец и на 6 км. от с. Селановци.

 

За организиране и провеждане на третирането ще отговаря лицето Валентина Бешовишка тел. за контакти 0886700342.

 

         ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

О Б Я В А

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ:

В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО №АБ-94-216/08.05.2019 г. от Светлин Станчов Илчовски – управител на ЕТ “Светлин Илчовски” ООД, гр. Кнежа, ул. “Солун” №11, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, в периода от 13.05.2019 год. до 16.05.2019 год. от 21:00 часа до 10:00 часа.

Ще се третира пшеница, срещу Брашнеста мана и Листни въшкисъс следните препарати:

Танго Супер, карантинен срок 50 дни при доза 100 мл./дка.

Циперкил 500 ЕК, карантинен срок 28 дни при доза 5 мл./дка.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности и дка:

-         м. Букьовски път – 9,033 дка в масив 154, който отстои от населеното място Оряхово на 7 км. и от съседното селище Селановци на 1 км.

-         м. Комаров геран  – 32,989 дка в масив 32, който отстои от населеното място Оряхово на 5 км. и от съседното селище Мизия на 7 км.

-         м. Турски дол – 40,394 дка в масив 30, на 6 км. от гр. Оряхово и на 7 км. от гр. Мизия.

За организиране и провеждане на третирането отговаря Димитрина Илчовска, тел. за контакти 0884379163.

За изпълнители на пръскането са определени лицата Пламен Първановски и Радослав Дилчовски.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в полето.

 

 

         ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

О Б Я В А

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ:

 

В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО №АБ-94-215/08.05.2019 г. от Светлин Станчов Илчовски – управител на ЕТ “Светлин Илчовски” ООД, гр. Кнежа, ул. “Солун” №11, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, в периода от 13.05.2019 год. до 16.05.2019 год. от 21:00 часа до 10:00 часа.

Ще се третира пшеница, срещу Брашнеста мана и Листни въшкисъс следните препарати:

Танго Супер, карантинен срок 50 дни при доза 100 мл./дка.

Циперкил 500 ЕК, карантинен срок 28 дни при доза 5 мл./дка.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности и дка:

-         м. Торбовото – 817,593 дка в масив 39, който отстои от населеното място Оряхово на 3 км. и от съседното селище Селановци на 4 км.

-         м. Крушата  – 10,539 дка в масив 48, който отстои от населеното място Оряхово на 9 км. и от съседното селище Селановци на 3 км.

-         м. Рачоловци – 920,308 дка в масив 36, на 6 км. от гр. Оряхово и на 7 км. от гр. Мизия.

За организиране и провеждане на третирането отговаря Димитрина Илчовска, тел. за контакти 0884379163.

За изпълнители на пръскането са определени лицата Пламен Първановски и Радослав Дилчовски.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в полето.

 

 

         ОБЩИНА ОРЯХОВО

О Б Я В А

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ:

В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-15/09.05.2019 г. от Детелин Руменов Цветанов – управител на фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух”, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, на дати

17.05.2019 год., 18.05.2019 год. и 20.05.2019 год. от 10:00 часа до 20:00 часа.

Ще се третира слънчоглед против плевели,с препарат:

Пантера 40 ЕК – хербицид,

Карантинен срок – 60 дни,

при доза 150 мл./дка.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности и площи:

-         м. Мантинели – 909 дка в масив 31, отстоящ от населеното място на 2 км., а от съседното селище на 2 км.

-         м. Ракетна – 200 дка в масив 13, отстоящ от населеното място на 3 км., а от съседното селище на 2 км.

-         м. Торбово – 529 дка в масиви 37 и 40, отстоящи от населеното място на 2 км., а от съседното селище на 5 км.

-         ДЗС Селановци – 352 дка в масив 49, отстоящ от населеното място на 2 км., а от съседното селище на 8 км.

-         м. Пиперково – 718 дка в масив 41, отстоящ от населеното място на 3 км., а от съседното селище на 6 км.

За организиране и провеждане на третирането ще отговаря лицето Валентина Бешовишка тел. за контакти 0886700342.

 

Обявление за доставки - ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Селановци

ОБЯВА

за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема „Училищен плод „ и „ Училищно мляко“

 

Във  изпълнение на заповед №417/25.04.2019г.  на директора на ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Селановци и избор на доставчик  по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за  учебните 2019/2020; 2020/2021 и 2021/2022г., заинтерсованите лица могат да подават предложения при следните условия  и ред: 

Общи условия

1. Максимален брой на доставките  за всяка една от учебните години  по схема „Училищно мляко“  е 90 броя, а по схема „Училищен плод“ е   90 броя.

2. Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ в  ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Селановци  броя на учениците, попадащи в целевата група по схема „Училищен плод“ и  схема „Училищно мляко“ е  84 / осемдесет и четири/.

3. Участниците могат да  подават предложения  в 7 дневен срок , от обявяването на  процедурата за набиране на предложения, като предложения подадени след този срок не се разглеждат.

Краен срок за подаване на предложенията – 07.05.2019г.

4. Предложенията се подават лично от участника  или надлежно упълномощен негов представител  в  сградата на ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Селановци,  с административен адрес: с. Селановци, ул. „Първи май“ №5, в рамките на работното време на канцеларията -  от  8.00ч. до  16.00 ч.

5. Участниците могат да подават предложения  както отделено за всяка  от схемите , така и общо  предложение  по двете схеми , при спазване изискванията на Възложителя и Наредбата  за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

 

ИЗИСВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на доставки по схема „Училищен плод“ и/или „Училищно мляко“, изпълнени през последните 3 (три) години , считано от датата на подаване за предложението. Опита се доказва  с представяне на списък  с доставките , изпълнени по схемата за която кандидатства  за последните три години.

2. Всеки участник трябва да притежава минимум  един собствен или нает  с договор за наем , обект  за производство и/или търговия  с храни по чл.12  от ЗХ. Това обстоятелство се доказва с предоставяне на договор за наем или собственост  в едно със заверено копие на разрешително  и регистрационен номер на обекта  за производство и/или търговия, регистриран по реда и условията на чл.12  от ЗХ.

3. Всеки участник в схема трябва да притежава  минимум 2 (две)собствени или наети с договор за наем транспортни средства, регистрирани по реда и условията на чл.12 от ЗХ , отговарящи за транспортирането на мляко и млечни изделия. В тази връзка всеки участник предоставя регистрационен/регистрационни номер/ номера  на транспортното/транспортните средство/ средства.

4. Всеки участник, подаващ предложение  за доставка по схема „Училищен плод“, предоставя договор , предварителен договор  или писмо за намерение  за изпълнение на изискването  на чл.9 ал.1  за доставка  на плодове и зеленчуци , произведени от земеделски стопани, регистрирани по наредба №3 от 1999г.  за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделският стопанин.

5. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко „  е длъжен да предостави  копие от сертификат  за производство по БДС  стандарт на млечните продукти , които ще бъдат доставяни.

6. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко „  е длъжен да предостави   договор, предварителен договор или писмо за намерение  за доставка на мляко и млечни продукти  от производител , който произвежда продукти отговарящи на изискванията на чл.10  от Наредбата за за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

7. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко „  е длъжен да предостави   мостри на опаковките на мляко и млечните  продукти, които ще доставя  и които отговарят на изискванията на чл.10  ал.1, 3 и 5 от  Наредбата за за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019