Съобщение

На вниманието на заинтересованите лица, във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Всички методически указания и образци могат да бъдат свалени от >>тук<<

ОБЯВА №3 от 10.02.2016 г.

Община Оряхово, на  основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №З-94/10.02.2016 г. на Кмета на Община Оряхово за изменение на заповед №З-305/27.05.2015 г. е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план на гр.Оряхово, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Магазин за хранителни стоки – супермаркет” в УПИ №ХІІІ-1162,1163 , в кв.68 с адрес гр.Оряхово ул. „Добруджа” №35, собственост на Ангел Цветомиров Маринов.
  На основание чл.124б ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

ОБЯВА

Objva 09.02

ОБЯВА №2 от 06.02.2016 г.

Община Оряхово, на  основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №З-80/05.02.2016 г. на Кмета на Община Оряхово е разрешено изработването проект за изменение   на подробен устройствен план (ПУП) гр.Оряхово в частта му за  урегулиран поземлен имот (УПИ) №ХІ и УПИ №ХV  в кв.16, за обединяването им в един УПИ с отреждане „за производствени и складови дейности – пристанище”.
На основание чл.124б ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019