Обучение на социални асистенти

12899437 1063927956999659 1582596115 oНа 29.03.2016г. представители на сдружение „Първи юни“ – Бяла Слатина проведоха въвеждащо обучение на социалните асистенти по проект: „С общи грижи  за независим живот“, с договор №BG05M9OP001-2.002-0085-C001, финансиран по  ОП „РЧР“ 2014-2020г. Обучаващите запознаха асистентите с основните им права и задължения, както и с тези на техните потребители; разгледаха се различни методи за ефективно общуване между асистента, потребителя и неговите близки и роднини. Отделено бе внимание на похвати за реакция в ситуации на риск и криза и за оказване на първа помощ.
Участниците в обучението взеха отношение по решаването на редица казуси в ежедневието на социалния асистент и получиха наръчници с полезна информация, в помощ за тяхната бъдеща професия.
Главната задача на проекта е да подобри качеството на живот и достъпа до услуги на хора с увреждания и хора над 65 години, в невъзможност за самообслужване, с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Съобщение

pregledi-page-001

Обява

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ОРЯХОВО

Стартира Схема „Обучения и заетост“ за безработни над 29 години по ОП „Развитие на човешките ресурси“


Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост“ за безработни лица на възраст над 29 години. От 25 март 2016 г. в бюрата по труда в цялата страна всеки работодател /от реалния сектор и търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите /съгл. чл. 51, ал. 2 от Закона за общинската собственост/ може да заяви своите потребности за наемането на работници по схемата.
Схема „Обучения и заетост“ се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Тя ще се реализира на два етапа:

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019