Обучение на социални асистенти

12899437 1063927956999659 1582596115 oНа 29.03.2016г. представители на сдружение „Първи юни“ – Бяла Слатина проведоха въвеждащо обучение на социалните асистенти по проект: „С общи грижи  за независим живот“, с договор №BG05M9OP001-2.002-0085-C001, финансиран по  ОП „РЧР“ 2014-2020г. Обучаващите запознаха асистентите с основните им права и задължения, както и с тези на техните потребители; разгледаха се различни методи за ефективно общуване между асистента, потребителя и неговите близки и роднини. Отделено бе внимание на похвати за реакция в ситуации на риск и криза и за оказване на първа помощ.
Участниците в обучението взеха отношение по решаването на редица казуси в ежедневието на социалния асистент и получиха наръчници с полезна информация, в помощ за тяхната бъдеща професия.
Главната задача на проекта е да подобри качеството на живот и достъпа до услуги на хора с увреждания и хора над 65 години, в невъзможност за самообслужване, с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Съобщение

pregledi-page-001

Съобщение

На вниманието на заинтересованите лица, във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Всички методически указания и образци могат да бъдат свалени от >>тук<<

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019