ОБЯВА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

 

 

О Б Я В Я В А

СТАРТИРАНЕТО НА 24.10.2016г. НА
П Р О Ц Е Д У Р И
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА, ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОМПОНЕНТ 1 НА

ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

ОБЕКТ НА ПРОГРАМАТА

Младежи до 29 г. ненавършени до 18.11.2016г., включително, завършили висшето си образование и придобили образователно - квалификационна степен “професионален бакалавър” („специалист”), “бакалавър”, “магистър” или “доктор”, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място.

Подробна информация за:

 • Квоти №1, №2 и №3 за работните места в централните ведомства, в областните и общинските администрации;
 • Процедури за кандидатстване за работните места в централните ведомства, в областните и общинските администрации по програма „Старт на кариерата” за заетост през 2017 година;
 • Критерии за подбор на кандидати по Програма ”Старт на кариерата” за заетост през 2017 година

 

Ще получите в стая № 1 , Дирекция "Бюро по труда" Оряхово.

 

Кандидатите не трябва да притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Да бъдат регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” като безработни или заети лица.                                    

 

Крайният срок за депозиране на документите за участие по Програмата – 18.11.2016г.

 

Документите се подават лично.

ОБЯВА

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” ОРЯХОВО

 

ОБЯВА

 

            Фирма „ТЕЛЕСАТ” ООД търси да назначи регистрирани безработни лица от Д „БТ” - Оряхово по проект „Нови работни места в „ТЕЛЕСАТ” ООД с месторабота в град Оряхово и село Селановци на следните длъжности:

 • Специалисти, телекомуникации и мрежи за данни;
 • Експерт, телекомуникации и мрежи за данни.

         Минимални изисквания:

 • средно образование;
 • професионален опит: да са работили във фирма със сходна дейност или строителна фирма, доказан с документи за трудов, служебен и/или осигурителен стаж и препоръки от предишен работодател.

Специфични изисквания:

 • добри познания по кабелни системи и преносни среди;
 • познания и опит в изграждане и поддържане на оптични мрежи;
 • умения за взимане на решения и поемане на отговорност;
 • стриктност в спазване на работното време;
 • отговорност и умение за спазване на срокове;
 • умения за работа в екип.

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор за 12 месеца съгласно Кодекса на труда.

Образци на необходимите документи за кандидатстване ще бъдат предоставени в офиса на фирмата в град Оряхово – ул. „Коста Лулчев” № 5.

Документите следва да се подават лично /валидна е датата на получаване в офиса на фирмата/ в запечатен плик на горепосочения адрес.

Крайният срок за подаване на документите е до 17.30 часа на 31.10.2016 година.

За повече информация:

ДБТ Оряхово – стая № 1

Тел. 09171 2465

ОБЯВА

О Б Я В А

            

В изпълнение на Указания с изх.№ 9166-117/12.10.2016 г. на Министерство на земеделието и храните [1] във връзка с приключване на процедурата за изготвяне на споразумения на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37б, и чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г.

 

УВЕДОМЯВАМ всички допусната участници в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), че на 18.10.2016 г. от 9,30 часа в сградата на общинска служба „Земеделие“ гр. Оряхово ще се проведе извънредно заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ, за землище гр. Оряхово, ЕКАТТЕ 54020.

 

            Настоящата обява следва да бъде оповестена в сградата на Общинска служба по земеделие - гр. Оряхово. Същата да се публикува на интернет страницата на Община Оряхово и на Областна дирекция „Земеделие” –гр. Враца.

 

 

 

Председател на комисията по Заповед

Таня Димитрова /П/

 


Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019