ОБЯВА

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  01.12.2016 г.

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 учител по ФВС

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

5 монтажник електрически елементи

 

 

·        По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

2 общ работник

 

 

ОБЯВА

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

 

ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс зa длъжности

във Военно-географска служба Троян

 

Документи се приемат до

16.01.2017г. включително.

За информация и подаване на документи:

 

За информация и подаване на документи:

Офис за военен отчет на община Оряхово

старши експерт Андрей Стоянов

тел. 088 9898 666

 

Военно окръжие- Враца 092/62-40-44:

вътр. 256 – ц.сл. С.Исаев.

 

ОБЯВА

 

О Б Я В А

 

 

 

           Община Оряхово, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че с решение №185 от протокол №23/24.11.2016 г. на Общински съвет Оряхово е разрешено изработването проект за подробен устройствен план на обект „Инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци   към депо за отпадъци” гр.Оряхово в м. «Марков баир», в обхват съгласно одобрено със същото решение задание за проектиране,

На основание чл.124б ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

 

ОБЯВА

О Б Я В А 

           Община Оряхово, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че с решение №186 от протокол №23/24.11.2016 г. на Общински съвет Оряхово е разрешено изработването проект за подробен устройствен план на обект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци” в м. «Стрелбището» гр.Оряхово, в обхват съгласно одобрено със същото решение задание за проектиране,

На основание чл.124б ал.4 от Закона за устройство на територията, заповедта не подлежи на оспорване.

 

ОБЯВА

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА" ОРЯХОВО

ОБЯВА

Стартират Схеми „Обучения и заетост за
младите хора" за безработни до 29 години
включително, и „Обучения и заетост" за
безработни над 29 години по ОП
„Развитие на човешките ресурси"

Агенцията по заетостта обявява прием на заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора", която е насочена към безработни лица до 29 години включително, както и по схема „Обучения и заетост" - за безработни лица на възраст над 29 години. И двете схеми са съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014- 2020.

От 28.11.2016 г. до 09.12.2016 г. във всички бюра по труда в страната всеки работодател, който желае да наеме безработни лица по тези схеми, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места, съобразно своите потребности. На този втори етап от изпълнението на схемите, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г.

За схема „Обучения и заетост за младите хора" заявки за разкриване на свободни работни места на територията на София град няма да се приемат. Работодателите, които желаят да разриват свободни работни места на територията на София град, могат да направят това с подаване на заявка по схема „Младежка заетост".

Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на 1 работодател, е 10 /десет/. При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Те следва да се представят преди сключване на договор със съответния работодател.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена от министъра на труда и социалната политика Методика за оценка на заявки от работодатели

Документи, необходими за кандидатстване по схемите „Обучения и заетост за младите хора" и „Обучения и заетост" на адрес: www.az.government.bg

и в ДБТ Оряхово - стая № 2

тел. 09171 2465

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019