НВП и ВВУ

ОБЯВА

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

 

ИНФОРМИРА

 

Набира български граждани

без военна подготовка за участие в следните

курсове за начална и/или специална

военна подготовка:

Начална военна подготовка

- в.ф.22160-Плевен от 11.03. до 05.04.2019г.

- в.ф.22160-Плевен от 30.09. до 25.10.2019г.

- НВУ”ВасилЛевски”- В.Търново от 13.05. до 07.06.2019г.

- НВУ”ВасилЛевски”- В.Търново от 24.06. до 19.07.2019г.

- ВВМУ”Н.Й.Вапцаров” - Варна от 15.07. до 09.08.2019г.

- НВУ”ВасилЛевски”- Шумен от 26.08. до 20.09.2019г.

Специална военна подготовка

- НВУ”ВасилЛевски”- В.Търново от 08.04. до 19.04.2019г.

- НВУ”ВасилЛевски”- Шумен от 03.06. до 14.06.2019г.

- НВУ”ВасилЛевски”- Шумен от 09.09. до 20.09.2019г.

- ВВМУ”Н.Й.Вапцаров” - Варна от 12.08. до 30.08.2019г.

 

За  информация и подаване на документи:

 

Офис военен отчет в община

Оряхово

 

старши експерт в община Оряхово

 Андрей Стоянов тел.0889898666

Уведомяване на собствениците на земеделска и горска техника

uvedomlenie2019

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КККР

Обявление Оряхово

Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Оряхово

СЪОБЩЕНИЕ

 

Днес, 05.03.2019г. започнаха подготвителните дейности във връзка с извършване на СМР по Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Оряхово – IV етап,  в границите на регулацията на гр. Оряхово. Предвидено е въвеждането на временна организация и безопасност на движението, съобразно със строителството, а именно:

От кръстовището на пл. 1300 години България / ул. „6-ти Септември“/  до кръстовището на  ул. “Иван Вазов“ и ул. “Алея на мира“.

За участък по ул. “Иван Вазов“

Обходен маршрут по ул. “Иван Вазов“,  ул. “Витоша“ и ул. „6-ти Септември“

За участък по ул. “Алея на мира“

Обходен маршрут по ул. “Васил Петлешков“ и  ул. „Христо Смирненски“

На живущите в близост до строителния обект –  по  ул. Иван Вазов /в участъкът от кръстовището на пл. 1300 години България -  ул. „6-ти Септември до кръстовището с ул. Алея на мира / и по  ул. Алея на мира / в участъкът от кръстовището на ул. “Иван Вазов“ до кръстовището с ул.“Васил Петлешков“ /,  се забранява паркирането на автомобили и друг вид превозни средство по пътното платно, до окончателното приключване на ремонта.

Регламент (ЕС) 2016/1191

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

 

По силата на Регламента,с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019 г. За някои от тези документи (вж. по-долу в получер шрифт) можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод, като при всички случаи заверен превод, направен в някоя от държавите — членки на ЕС, трябва да бъде приет.

Освобождаването от изискването за легализация и апостил се прилага само за документи и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена държава и представени на публичните органи на друга държава членка. Такива документи са например:

-  документи от съд или съдебен служител;

-  административни документи;

-  нотариални актове;

-  официални удостоверения върху частни документи;

-  документи, издадени от дипломатически и консулски представителства .

Освен това освобождаването се прилага само за документи, с които се удостоверяват един или повече от посочените по-долу факти. За документи, удостоверяващи фактите, посочени в получер шрифт, има многоезично стандартно удостоверение. Моля, имайте предвид, че не във всички държави членки се издават всички стандартни удостоверения.

-          раждане

-          смърт

-          това, че лицето е живо

-          име

-          брак, брачна дееспособност и семейно положение

-          развод, законна раздяла или унищожаване на брака

-          регистрирано партньорство, дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство

-          прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство

-          произход или осиновяване

-          местоживеене и/или местопребиваване

-          гражданство

-          липса на съдебно минало

-          кандидатиране или гласуване в избори за Европейски парламент или в общински избори в друга държава членка

Многоезичното стандартно удостоверение може да се използва само в друга държава членка и трябва да бъде представено заедно с официалния документ, към който е приложено.

Когато държава членка позволява представянето на заверено копие на даден официален документ вместо оригинала, органите на тази държава членка трябва да приемат заверено копие, направено в държавата членка, където е бил издаден официалният документ.

Повече информация за Регламента и многоезичните стандартни удостоверения може да бъде намерена на европейския портал за електронно правосъдие: https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=bg

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019