ЧЕЗ

 

 

 ЧЕЗ

 

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 27 февруари – 5 март 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 

    Община Оряхово

 

 

 

На 27.02.2017 г. /09:00 - 12:00 ч./

 

 

 

- Оряхово - Александър Стамболийски 1; Арх.Цолов 8; Георги Димитров 118, 21, 71; Драгоман 10, 10 на Входа От Мизия, 11, 12, 14, 15, 17, 17а, 21, 23, 26, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 44, 8; Дунав Рт НН ТП №-Ферибот, 2, 8; Кв 14 Пл 502.623 502.622 Кв 14 502622 502623 Коста Лулчев 53; Пристанище Оряхово Хаджи Димитър 10, 2, 5, 8

 

 

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии и текущи ремонти“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

CEZ GROUP

 

ПРИЕМНА-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

untitled

О Б Я В А

 

 

О Б Я В А

 

№   1 от 22.02.2017 г.

           Община Оряхово, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №РД-08-4/22.02.2017 г. на Кмета на Община Оряхово е разрешено изработването Комплексен проект за инвестиционна инициатива с части: проект за изменение на подробен устройствен план на с. Селановци в частта му за урегулирани поземлени имоти (УПИ) №№ХІ-924, Х-924 и ХІІ-925 в кв.№61, чрез обединяването им в един УПИ с отреждане с отреждане „За магазин за промишлени стоки, офиси и малкоетажно жил.стр-во”, и инвестиционен проект за строеж „Магазин за промишлени стоки”                                                            

 

 

 

Покана

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ

ФУТБОЛЕН КЛУБ ”ОРЯХОВО 2016 - гр.Оряхово”

 

20.02.2017г.

 

П   О   К   А   Н   А

 

/за ОБЩО СЪБРАНИЕ /

 

От Управителния Съвет чрез Георги Брагарушев - Председател на сдружение ФУТБОЛЕН КЛУБ ”ОРЯХОВО 2016 - гр.Оряхово.

 

Уважаеми Членове на сдружението,

В качеството ми на Председател на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.19, ал.3 от Устава, свиквам заседание на Общото Събрание на сдружението с нестопанска цел в обществена полза – ФУТБОЛЕН КЛУБ ”ОРЯХОВО 2016 - гр.Оряхово”, което ще се проведе от 17.00ч. на 28.02.20176г., на адрес гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов” №15, стая №103, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на Управителния Съвет за 2016г.

2.Одобряване на годишния финансов отчет за 2016г.

3.Приемане на Бюджет за 2017г.

4.Освобождаване член на Управителния Съвет.

5.Разни.

 

Съгласно чл.20 от Устава на сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението.

С настоящата покана в качеството Ви на членове на сдружението, ви каня да присъствате на така насроченото заседание на Общото Събрание.

 

 

С уважение:

Георги Брагарушев

Председателя на сдружение - ФУТБОЛЕН КЛУБ ”ОРЯХОВО 2016 - гр.Оряхово”

 

 

ОБЯВА

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

 

ИНФОРМИРА

 

Обявен е конкурс за 92 длъжности

за приемане на военна служба във

Военноморските сили и ВВМУ”Н.Й.Вапцаров”.

 

Документи се приемат до

17 март 2017г. включително.

 

 

За информация и подаване на документи:

 

Офис за военен отчет на община Оряхово

старши експерт Андрей Стоянов

тел. 088 9898 666

 

Старши експерт в община Враца - Ивайло Колев

тел: 092 62 74 01; 092 62 40 44 /вътр.260/

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018