Пазарна оценка по §4 от ЗСПЗЗ

Създадена на Четвъртък, 21 Януари 2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           ОБЩИНА Оряхово обл.Враца, на основание чл.18а, ал.10 и чл.26 ал.2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на н-ци на Юсуф Мустафов Мурадов: Анелия Михайлова Йонова от гр.Оряхово ул.”22-ри.септември”№60 и Бойчо Зарков Юлиянов  от гр.Лом ул.”Червена стена”№10,ет.4,ап.10, че със съобщение с изх.№ №АБ-94-686/18.12.2020г., е обявена заповед №РД-08-70/17.12.2020 г. на Кмета на Община Оряхово за одобряване на експертна пазарна оценка на лицензиран пазарен оценител, изготвена на 15.12.2020г. от инж. Нина Василева Дакева, за новообразуван имот № 102.818 земя V-та. категория местност ” Долни лозя-спирка Бъклицата”, землище на гр.Оряхово с ЕКАТТЕ 54020, отразен в Кадастрална Карта на гр.Оряхово с идентификатор №54020.102.818 с площ 941 м2..

В срок до 01.02.2021 г. включително, г-жа Йонова и г-н Юлиянов, могат да обжалват заповедта пред Районен съд гр.Оряхово, чрез Кмета на община Оряхово.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021