СЪОБЩЕНИЕ ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

Създадена на Понеделник, 18 Януари 2021

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор в с.Остров, община Оряхово

Необходими документи:

 

-          Автобиография

-          Мотивационно писмо

-          Копие от диплома за завършено средно образование

-          Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Оряхово. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.oriahovo.bg

 

Изисквания към кандидатите:

 

- лицето да е навършило пълнолетие;

- да не е поставено под запрещение;

- да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

- да има завършено средно образование;

- да владее майчиния език на лицата от уязвимата група;

- да познава културата и проблемите на уязвимата група;

- да познава нормативните актове в системата на здравеопазването и закрилата на детето;

- да има умения за работа с компютър – MS Word, електронна поща.

 

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

 

Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

 

Дата, час и място на провеждане на подбора:

 

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 17.02.2021 г.

Документите се подават в деловодството на Община Оряхово

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

 

-  Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.

-  Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.

-  Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.

-  Подпомагане при попълване на различни документи.

-  Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

 

С длъжностната характеристика можете да се запознаете в деловодството на Община Оряхово, както и на интернет страницата на община Оряхово на адрес: www.oriahovo.bg

 

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ КАНДИДАТА ЗА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА  ЗМ 2021

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021