Подбор на персонал "Патронажна грижа"-трета

Създадена на Петък, 14 Февруари 2020

ОБЯВА

Провеждане на процедура по подбор на персонал по предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в Община Оряхово
по проект BG05M9OP001-2.040-0002-C01

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Оряхово"за следните длъжности:

 

I.ДОМАШЕН ПОМОЩНИК - 4 броя

2.Изисквания за заемане на длъжността:

-                     образование -основно или средно;

-                     професионален опит - не се изисква. Работа, като „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” по проект с европейско или национално финансиране, ще е предимство;

3.Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Организира и осъществява ежедневна дейност, осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги

Забележка: Един домашен помощник ще обслужва няколко лица/потребители на интегрираните здравно-социални услуги.

РАБОТНО ВРЕМЕ: Почасово

 

 

 СРОК ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

  • Длъжностите се заемат за определен срок до 12 /дванадесет/ месеца, съгласно проекта.

 

НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Подборът протича в два етапа:

-                  Първи етап: Подбор по документи (Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания).

-                  Втори етап: Интервю/събеседване с допуснатите кандидати.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в

подбора са:

  1. 1.Заявление по образец;
  2. 2.Автобиография в свободен текст;
  3. 3.Копие на документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж - трудова, служебна или осигурителна книжка (при наличие на такъв);
  4. 4.Копие на диплом за завършена степен на образование;
  5. 5.Копия на документи за придобити допълнителни квалификации, касаещи работата като специалист по социални дейности (при наличие на такива);
  6. 6.Копие на удостоверение/сертификат за завършен обучителен курс по сходни програми/проекти;

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ.

 Документите за кандидатстване се подават лично или чрез пълномощник в запечатен плик в Центъра за административно обслужване на Община Оряхово или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до попълване на необходимия брой.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Оряхово.

До по - нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Оряхово и на информационното табло в сградата на община Оряхово до 5 (пет) работни дни след приключване на приема на документи.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисия назначена от кмета на общината и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 7 (седем) дневен срок от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

Длъжностите се заемат чрез сключване на срочен трудов договор съгласно Кодекса на труда.

С одобрените кандидати се сключва трудов договор, съгласно предвидения план-график за изпълнение на дейностите по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Оряхово"

 

Възнагражденията по трудовите договори за съответните длъжности се осигуряват по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Оряхово" договор № BG05M9OP001-2.040-0002-C01,съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.

 

 Лице за контакти Гинка Чобанова, ръководител по проекта, телефон за връзка 0897951380.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020