Подбор на персонал "Патронажна грижа"-втора

Създадена на Четвъртък, 06 Февруари 2020

ОБЯВА

Провеждане на процедура по подбор на персонал по предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в Община Оряхово
по проект BG05M9OP001-2.040-0002-C01

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Оряхово"за следните длъжности:

 

I.ДОМАШЕН ПОМОЩНИК - 8 броя

2.Изисквания за заемане на длъжността:

-                     образование -основно или средно;

-                     професионален опит - не се изисква. Работа, като „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” по проект с европейско или национално финансиране, ще е предимство;

3.Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Организира и осъществява ежедневна дейност, осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги

Забележка: Един домашен помощник ще обслужва няколко лица/потребители на интегрираните здравно-социални услуги.

РАБОТНО ВРЕМЕ: Почасово

 

  1. III.ПСИХОЛОГ - 1 брой
  2. 1.Изисквания за заемане на длъжността:

-                  образование - висше;

-                  образователно- квалификационна степен - “бакалавър” или „магистър”

-                  професионално направление - „Психология”

-                  професионален опит - не се изисква. Опит в сферата на социалните услуги ще е предимство;

  1. 2.Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Извършва психологическа подкрепа, съобразно индивидуалните потребности на потребителите. Работа по намаляване на интензитета на емоционалните разстройство и когнитивните нарушения. Участва в изработката на оценки и индивидуални планове на потребителите. Участва в мобилната работа на екипа.

РАБОТНО ВРЕМЕ: Непълно(2 часа)

 IV.СПЕЦИАЛИСТ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“ – 2 броя

1.Изисквания за заемане на длъжността:

-                     образователно- квалификационна степен - „специалист” или „бакалавър”

-                     професионално направление/специалност - „Медицинска сестра“ , „фелдшер” или „акушерка“

-                     професионален опит - не се изисква. Опит в сферата на социалните услуги ще е предимство;

2.Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Предоставя и събира здравна информация свързана с потребителите на услугата,води отчетна документация-план за здравни грижи, лист за извършени манипулации и дейности. Извършва медицински манипулации - поставяне на инжекции, смяна на превръзки, обработка на рани, измерване на витални показатели, включване на системи, при нужда придружаване до лекар и др.

РАБОТНО ВРЕМЕ: Почасово

 

 СРОК ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

  • Длъжностите се заемат за определен срок до 12 /дванадесет/ месеца, съгласно проекта.

 

НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Подборът протича в два етапа:

-                  Първи етап: Подбор по документи (Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания).

-                  Втори етап: Интервю/събеседване с допуснатите кандидати.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в

подбора са:

  1. 1.Заявление по образец;
  2. 2.Автобиография в свободен текст;
  3. 3.Копие на документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж - трудова, служебна или осигурителна книжка (при наличие на такъв);
  4. 4.Копие на диплом за завършена степен на образование;
  5. 5.Копия на документи за придобити допълнителни квалификации, касаещи работата като специалист по социални дейности (при наличие на такива);
  6. 6.Копие на удостоверение/сертификат за завършен обучителен курс по сходни програми/проекти;

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ.

 Документите за кандидатстване се подават лично или чрез пълномощник в запечатен плик в Центъра за административно обслужване на Община Оряхово или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 17:00 часа на 11.02.2020 г.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Оряхово.

До по - нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Оряхово и на информационното табло в сградата на община Оряхово до 5 (пет) работни дни след приключване на приема на документи.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисия назначена от кмета на общината и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 7 (седем) дневен срок от провеждането на интервюто.

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатите кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

Длъжностите се заемат чрез сключване на срочен трудов договор или граждански договор съгласно Кодекса на труда.

С одобрените кандидати се сключва трудов/граждански договор, съгласно предвидения план-график за изпълнение на дейностите по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Оряхово"

 

Възнагражденията по трудовите договори за съответните длъжности се осигуряват по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Оряхово" договор № BG05M9OP001-2.040-0002-C01,съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.

 

 Лице за контакти Гинка Чобанова, ръководител по проекта, телефон за връзка 0897951380.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022