Обява за подбор на потребители

Създадена на Петък, 10 Януари 2020

ОБЯВА

за набиране на потребители за ползване на здравно-социални услуги
по проект BG05M9OP001-2.040-0002-C01

"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Оряхово"

 

 

Община Оряхово обявява процедура по набиране и подбор на потребители за ползване на почасови здравно-социални услуги в домашна среда по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Оряхово". Патронажната грижа представлява индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, до 2 часа на ден-ежедневно или периодично, според потребностите, от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности. Предоставянето на здравно- социалните услуги е за период от 12 месеца.

Потребители, които могат да ползват здравно-социални услуги са:

-                     Хора над 65 г. (навършили 66 г.) с ограничения или невъзможност за самообслужване;

-                     Лица с валидно експертно решение на ТЕЛК;

-                     Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;

-                     Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства;

-                     Самотно живеещи тежко болни лица;

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление по образец

Документ за самоличност (за справка)

¨ Експертно решение на ТЕЛК/ ДЕЛК/НЕЛК (копие);

¨ Медицински протокол на ЛКК (копие);

¨ Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);

¨ Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

¨Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  -когато не се подава лично 

Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни

Място и срок за подаване на документи:

Документите за ползване на почасови здравно-социални услуги в домашна среда по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Оряхово"могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Община Оряхово, деловодство, в срок до 17.01.2020 г. включително.

Необходимите документи могат да се изпращат чрез кмета на кметството или по други лица до община Оряхово.

Образци на документи за кандидатстване може да се получават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Община Оряхово, деловодство, както и да бъдат изтегляни от сайта на община Оряхово www.oriahovo.bg.

На всички лица, подали заявления, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещение в дома. На база изготвените оценки ще се изготви окончателен списък на одобрените потребители за включване в проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Оряхово"

Списък с одобрените потребители ще бъде обявен на информационното табло в сграда на Община Оряхово и на електронната страница: www.oriahovo.bg

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020