Съобщение-Общ устройствен план

Създадена на Сряда, 19 Юни 2019

СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Оряхово и Доклад за екологична оценка към него

 

Община Оряхово обявява на всички заинтересувани физически и юридически лица, че е изработен предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ОРЯХОВО.

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20, ал. 1, т. 2 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми се организира ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ОРЯХОВО (ОУПО) – предварителен проект, както и на доклад за екологична оценка към него.

Основните задачи на общинския общ устройствен план са регламентирани с Наредба № 8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Проектната документация е на разположение всеки работен ден от 8.00 часа до 17,00 часа в стая № 204 в сградата на Община Оряхово. Документацията е достъпна и на официалния сайт на общината (https://www.oriahovo.bg/).

Обществено обсъждане ще се проведе на 01.08.2019г. от 11,00 часа в заседателната зала в сградата на Община Оряхово.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обществено обсъждане, в Община Оряхово се приемат и писмени мнения, предложения и въпроси, относно посочените документи.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020