Обявление за доставки - ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Селановци

Създадена на Сряда, 08 Май 2019

ОБЯВА

за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема „Училищен плод „ и „ Училищно мляко“

 

Във  изпълнение на заповед №417/25.04.2019г.  на директора на ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Селановци и избор на доставчик  по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за  учебните 2019/2020; 2020/2021 и 2021/2022г., заинтерсованите лица могат да подават предложения при следните условия  и ред: 

Общи условия

1. Максимален брой на доставките  за всяка една от учебните години  по схема „Училищно мляко“  е 90 броя, а по схема „Училищен плод“ е   90 броя.

2. Съгласно данните посочени в „Информационна система на образованието“ в  ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Селановци  броя на учениците, попадащи в целевата група по схема „Училищен плод“ и  схема „Училищно мляко“ е  84 / осемдесет и четири/.

3. Участниците могат да  подават предложения  в 7 дневен срок , от обявяването на  процедурата за набиране на предложения, като предложения подадени след този срок не се разглеждат.

Краен срок за подаване на предложенията – 07.05.2019г.

4. Предложенията се подават лично от участника  или надлежно упълномощен негов представител  в  сградата на ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Селановци,  с административен адрес: с. Селановци, ул. „Първи май“ №5, в рамките на работното време на канцеларията -  от  8.00ч. до  16.00 ч.

5. Участниците могат да подават предложения  както отделено за всяка  от схемите , така и общо  предложение  по двете схеми , при спазване изискванията на Възложителя и Наредбата  за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

 

ИЗИСВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на доставки по схема „Училищен плод“ и/или „Училищно мляко“, изпълнени през последните 3 (три) години , считано от датата на подаване за предложението. Опита се доказва  с представяне на списък  с доставките , изпълнени по схемата за която кандидатства  за последните три години.

2. Всеки участник трябва да притежава минимум  един собствен или нает  с договор за наем , обект  за производство и/или търговия  с храни по чл.12  от ЗХ. Това обстоятелство се доказва с предоставяне на договор за наем или собственост  в едно със заверено копие на разрешително  и регистрационен номер на обекта  за производство и/или търговия, регистриран по реда и условията на чл.12  от ЗХ.

3. Всеки участник в схема трябва да притежава  минимум 2 (две)собствени или наети с договор за наем транспортни средства, регистрирани по реда и условията на чл.12 от ЗХ , отговарящи за транспортирането на мляко и млечни изделия. В тази връзка всеки участник предоставя регистрационен/регистрационни номер/ номера  на транспортното/транспортните средство/ средства.

4. Всеки участник, подаващ предложение  за доставка по схема „Училищен плод“, предоставя договор , предварителен договор  или писмо за намерение  за изпълнение на изискването  на чл.9 ал.1  за доставка  на плодове и зеленчуци , произведени от земеделски стопани, регистрирани по наредба №3 от 1999г.  за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделският стопанин.

5. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко „  е длъжен да предостави  копие от сертификат  за производство по БДС  стандарт на млечните продукти , които ще бъдат доставяни.

6. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко „  е длъжен да предостави   договор, предварителен договор или писмо за намерение  за доставка на мляко и млечни продукти  от производител , който произвежда продукти отговарящи на изискванията на чл.10  от Наредбата за за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

7. Всеки участник, подаващ предложение за доставка по схема „Училищно мляко „  е длъжен да предостави   мостри на опаковките на мляко и млечните  продукти, които ще доставя  и които отговарят на изискванията на чл.10  ал.1, 3 и 5 от  Наредбата за за условията и реда  за прилагане на схеми  за предоставяне на плодове и зеленчуци и  на мляко и млечни продукти  в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022