ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Създадена на Сряда, 13 Юни 2018

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед РД-12-25/25.05.2018г.на Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А:

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:

Зона № 1 – А „Помещение за административна и търговска дейност“, състоящо се от 4 (четири) броя помещения, с обща площ от 206.91 кв.м., с местонахождение в Сграда СКЛАД, МАГАЗИЯ - частна държавна собственост с идентификатор № 54020.503.2347.6, построена в поземлен имот с идентификатор № 54020.503.2347 по КККР на гр. Оряхово /УПИ № XIII, кв. 16 по плана на гр. Оряхово/, с адрес гр.Оряхово, ул. „Драгоман”№ 2, подходящо за офис помещения и за закрит склад. Началната тръжна месечна наемна цена за Зона № 1 – А е в размер на 290,00 (двеста и деветдесет) лв. без ДДС и депозит за участие в търга, в размер на 29 (двадесет и девет) лв. без ДДС;

Зона № 2 – Б „Помещение за административна дейност“, състоящо се от 3 (три) броя помещения, с обща площ от 86.02кв.м., с местонахождение в Сграда СКЛАД, МАГАЗИЯ - частна държавна собственост с идентификатор № 54020.503.2347.6, построена в поземлен имот с идентификатор № 54020.503.2347 по КККР на гр. Оряхово /УПИ № XIII, кв. 16 по плана на гр. Оряхово/, с адрес гр.Оряхово, ул. „Драгоман”№ 2, подходящо за офис помещение.  Началната тръжна месечна наемна цена за Зона № 2 – Б е в размер на 120.00 лв. (сто и двадесет лева) без ДДС. и - депозит за участие в търга, в размер на 12.00 лв. (дванадесет лева) без ДДС;

Зона № 3 – В „Помещение за търговска дейност“, състоящо се от 1 (един) брой помещение, с площ от 126.49 кв.м., с местонахождение в Сграда СКЛАД, МАГАЗИЯ - частна държавна собственост с идентификатор № 54020.503.2347.6, построена в поземлен имот с идентификатор № 54020.503.2347 по КККР на гр. Оряхово /УПИ № XIII, кв. 16 по плана на гр. Оряхово/, с адрес гр.Оряхово, ул. „Драгоман”№ 2, подходящо за закрит склад. Началната тръжна месечна наемна цена за Зона № 3 – В е в размер на 177.00 лв. (сто седемдесет и седем лева) без ДДСи депозит за участие в търга, в размер на 17.70 лв. (седемнадесет лева и седемдесет стотинки) без ДДС;

Зона № 4 – Г „Помещение за търговска дейност“, състоящо се от 1 (един) брой помещение, с площ от 162.68кв.м., с местонахождение в Сграда СКЛАД, МАГАЗИЯ - частна държавна собственост с идентификатор № 54020.503.2347.6, построена в поземлен имот с идентификатор № 54020.503.2347 по КККР на гр. Оряхово /УПИ № XIII, кв. 16 по плана на гр. Оряхово/, с адрес гр.Оряхово, ул. „Драгоман”№ 2, подходящо за закрит склад. Началната тръжна месечна наемна цена за Зона № 4 – Г е в размер на 228.00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без включен ДДС и депозит за участие в търга, в размер на 22.80 лв. (двадесет и два лева и осемдесет стотинки) без ДДС.

Търговете ще се проведат на  03.07.2018г. от 09:30 часа – за Зона № 1 – А, от 11:30 часа – за Зона № 2 – Б, от 13:30 часа – за Зона № 3 – В и от 15:30 часа – за Зона № 4 – Г,в Административната сграда на Клон-териториално поделение Лом, гр. Лом, ул. „Пристанищна“ № 21, 4-ти етаж.

Депозитите за всеки от търговете са вносимидо 16:00 часа на 02.07.2018г. по банкова сметка на Клон-териториално поделение Лом:

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД,

IBAN: BG54 CECB 9790 1043 0567 01, BIC: CECBBGSF

Тръжна документация за участие в търга се закупува лично или от упълномощено за целта лице от 9:00 часа до 17:00 часа до 02.07.2018г.  Цената представлява невъзвръщаема сума в размер на 20 (двадесет) лева, с включен ДДС и се заплаща по горепосочената банкова сметка на Клон – териториално поделение Лом. Тръжната документация се получава срещу представен документ за заплатена цена в деловодството на Административната сграда на Клон-териториално поделение Лом.

Заявления за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Клон-териториално поделение Лом, гр. Лом, ул. “Пристанищна” № 21, в срок до 02.07.2018г., по пощата или чрез куриер, като същите следва да са постъпили до крайния срок за подаване на заявления.

Оглед на обекта може да бъде извършван всеки работен ден от 10:00 до 14:00 ч. в Пристанищен терминал Оряхово, гр. Оряхово, ул. “Драгоман” № 2, до последния ден за подаване на заявления, срещу издадено от Клон – териториално поделение Лом удостоверение за право на оглед на имота, след предварително съгласуване и в присъствието на представител на ДП „Пристанищна инфраструктура”.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Лом, ул. “Пристанищна” № 21, тел. +359 971 68 385 – инж. Юлиян Филипов, Експерт в Клон-ТП Лом.

Търговете са обявен в два национални ежедневника, на интернет страницата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, адрес: http://www.bgports.bg, както и на видно място в сградата на Клон – териториално поделение Лом на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”- гр. Лом, ул. “Пристанищна” № 21.

Обявите за провеждане на търговете са публикувани във в. „Сега“, бр. 126/01.06.2018г. и във  в. „Монитор“, бр. 64-65/01.06.2018 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019