Съобщение - 01.06.2018г.

Създадена на Петък, 01 Юни 2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА Оряхово обл.Враца, на основание чл.26 ал.2  от Административно процесуалния кодекс, съобщава на наследници на собственици на земеделска земя – зеленчукови градини в строителните граници на с.Лесковец, описани по имоти както следва:

501.1. ВЕСЕЛИН ВЕЛИЧКОВ ЛИЧЕВ ,ГОШО ЦЕКОВ ПЕТРОВ, НИКОЛА ЦЕКОВ ПЕТРОВ, АГНЕСА ИВАНОВА БРУНКОВА, ГАЛЯ МИТКОВА ТОДОРОВА, ЙОРДАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА, ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА КРАЧУНОВА, СТЕФАН МИТКОВ ИВАНОВ, ЙОРДАН МАРИНОВ ГЕРГОВ, БОРИСЛАВ АТАНАСОВ ВЕЛИЗАРОВ, АНАТОЛИ АТАНАСОВ ВЕЛИЗАРОВ

501.2ЕЛЕОНОРА ПЕТРОВА ОПРОВА

501.4 ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ИВАНОВА

502.5 ДИМИТЪР КЛИМЕНТОВ ДИМИТРОВ 

502.9 ПАВЛИНА МОНОВА СИМЕОНОВА

502.10 СТЕФКА МИТКОВА АЛБЕЕВА, ПАВЛИН МИТКОВ ИВАНОВ, ИВАН МИТКОВ ИВАНОВ

502.11 СТОЯН ПЕТКОВ НИКОЛОВ, ЦВЕТАНКА АЛИПИЕВА ИВАНОВА

502.12 ЯКИМ НИКОЛАЕВ ЯКИМОВ, СТЕФАН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ, ГАНКА ПАРАСКОВА КРЪСТЕВА, ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ КРЪСТЕВ, АЛБЕНА МИХАЙЛОВА СТОЙКОВА, АНИ ПАИСИЕВА НИКОЛОВА

502.13 КИРИЛ ДУНЧЕВ ИВАНОВ, ВЕСЕЛИНА ЛЮБОМИРОВА КУНОВА, БОРИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА КУНОВА

502.21 СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ, СИНЧЕЦ КОСТОВ ЙОРДАНОВ, ВАЛЕРИ КОСТОВ ЙОРДАНОВ

502.23  РУМЯНА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА, ЕМИЛИЯ РАДОСЛАВОВА ЗЛАТАНОВА

503.2 НИНА НИКОЛОВА ОПРОВА

503.7  ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ, ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ШИЛЯШКА

503.20 АННА ГЕОРГИЕВА КАРМАЗАНСКА, ДАНИЕЛА ИВАНОВА ФАЯД, МИЛЕНА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА, СТЕЛА КРАСИМИРОВА НАЙДЕНОВА

503.23 ЯНКА КИРИЛОВА ЦВЕТАНОВА,

че със заповед №РД-11-129/11.04.2018 г. на Кмета на Община Оряхово, е одобрено допълване и поправка в кадастралния план на с.Лесковец, одобрен със зап. №222/24.12.1991 г. на Кмета на Община Оряхово, послужил за основа на действащия Застроително-регулационен план, одобрен със заповед №126/18.03.1997 г.   на Кмета на Община Оряхово, чрез отразяване граници и собственици на земеделски земи, възстановени с решения на Общинска служба „Земеделие” гр.Оряхово и съответстващи на Помощен план  по чл.13а, ал.1 (ал.2) от Правилника  за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

В срок до 08.06.2018 г. включително, недоволните могат да обжалват заповедта в Административен съд гр.Враца, чрез Община Оряхово, по реда на Административно процесуален кодекс.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019