Съобщение - 11.05.2018г.

Създадена на Петък, 11 Май 2018

Община Оряхово съобщава, че в Държавен вестник брой 38 от 08.05.2018 г. е обнародвано  съобщение по чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработен проект на подробен устройствен план – Парцеларен план на трасе за изграждане на противосвлачищно съоръжение за отвеждане на добити от дренажи води, преминаващо през ПИ 54020.56.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Оряхово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да прегледат проекта всеки присъствен ден в техническа служба – стая № 204 на Община Оряхово  и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, ако имат такива.

 PUP PP TEKST

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019