Агенция по заетостта

Създадена на Сряда, 19 Април 2017

За вас работодатели

 

Агенция по заетостта

 

Дирекция “Бюро по труда”- Оряхово

Уведомява работодателите от общините Оряхово и Мизия, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2017 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

Средства в лв.

  • за чиракуване на безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ)

3306

  • безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ

2502

  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)

4390

  • безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ)

2608

  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

2643

  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)

3116

  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

2291

  • за чиракуване (чл 55г) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 4 от ЗНЗ)

3104

  • безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ)

2376

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 

  • работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1)

17347

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 19 април 2017 г. (в периода от 20 април до 28 април 2017 г., включително).

 

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Оряхово, както и на тел. 09171/24-65

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020