О Б Я В А

Създадена на Сряда, 22 Февруари 2017

 

 

О Б Я В А

 

№   1 от 22.02.2017 г.

           Община Оряхово, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №РД-08-4/22.02.2017 г. на Кмета на Община Оряхово е разрешено изработването Комплексен проект за инвестиционна инициатива с части: проект за изменение на подробен устройствен план на с. Селановци в частта му за урегулирани поземлени имоти (УПИ) №№ХІ-924, Х-924 и ХІІ-925 в кв.№61, чрез обединяването им в един УПИ с отреждане с отреждане „За магазин за промишлени стоки, офиси и малкоетажно жил.стр-во”, и инвестиционен проект за строеж „Магазин за промишлени стоки”                                                            

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020