Покана

Създадена на Понеделник, 20 Февруари 2017

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ

ФУТБОЛЕН КЛУБ ”ОРЯХОВО 2016 - гр.Оряхово”

 

20.02.2017г.

 

П   О   К   А   Н   А

 

/за ОБЩО СЪБРАНИЕ /

 

От Управителния Съвет чрез Георги Брагарушев - Председател на сдружение ФУТБОЛЕН КЛУБ ”ОРЯХОВО 2016 - гр.Оряхово.

 

Уважаеми Членове на сдружението,

В качеството ми на Председател на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.19, ал.3 от Устава, свиквам заседание на Общото Събрание на сдружението с нестопанска цел в обществена полза – ФУТБОЛЕН КЛУБ ”ОРЯХОВО 2016 - гр.Оряхово”, което ще се проведе от 17.00ч. на 28.02.20176г., на адрес гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов” №15, стая №103, при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на Управителния Съвет за 2016г.

2.Одобряване на годишния финансов отчет за 2016г.

3.Приемане на Бюджет за 2017г.

4.Освобождаване член на Управителния Съвет.

5.Разни.

 

Съгласно чл.20 от Устава на сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението.

С настоящата покана в качеството Ви на членове на сдружението, ви каня да присъствате на така насроченото заседание на Общото Събрание.

 

 

С уважение:

Георги Брагарушев

Председателя на сдружение - ФУТБОЛЕН КЛУБ ”ОРЯХОВО 2016 - гр.Оряхово”

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020