„Инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци към депо за отпадъци“

Създадена на Петък, 17 Февруари 2017

Община Оряхово съобщава, че в Държавен вестник брой 14 от 10.02.2017 г. е обнародвано съобщение по чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработен проект на подробен устройствен план за обект „Инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци към депо за отпадъци“, гр. Оряхово, разположен в ПИ с № 72.435, м. Марков баир, по кадастралната карта на гр. Оряхово.

На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да прегледат проекта всеки присъствен ден в техническа служба – стая № 204 на Община Оряхово и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, ако имат такива.

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

„Инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци към депо за отпадъци“, гр. Оряхово, разположен в ПИ с № 72.435, м. Марков баир, по кадастралната карта на гр. Оряхово.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020