Съобщение

Създадена на Петък, 03 Февруари 2017

 

logo or ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО, ОБЛ.ВРАЦА logo-dok

Гр.Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” №15, тел.09171/47-01

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.194 от АПК, във връзка с чл.22, ал.2  от ЗМСМА, Общински съвет – Оряхово оповестява Решение №1 от 04.01.2017 г. по Административно дело №520/2016 на Административен съд – Враца.

На основание чл.193, ал.1, пр. 2 във вр. с чл.146, т. 4 от АПК,  съдът отменя по протест на Окръжна прокуратура – Враца, на  разпоредбите на  чл.9, ал.1 и ал.4, чл.12, ал.1, т.2 и т.3 и чл.13, т.2, т.3 и т.4 от Наредба №2 за преместваемите обекти, за рекламно-информационни елементи и за рекламната дейност на територията на община Оряхово, приета с Решение -№ 129, взето по Протокол № 16/ 18.08.2008г. на заседание на Общински съвет Оряхово. 

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020