Съобщение

Създадена на Понеделник, 19 Декември 2016

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО, ОБЛ.ВРАЦА

Гр.Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” №15, тел.09171/47-01

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.194 от АПК, във връзка с чл.22, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Оряхово оповестява Решение №374 от 27.10.2016 г. по Административно дело №323/2016 на Административен съд – Враца.

На основание чл.193, ал.1, пр. 2 във връзка с чл.146, т. 4 от АПК, Административен съд Враца отменя по протест на Окръжна прокуратура – Враца, т.IV.7 от приложение към чл.66/ разрешение за разкопаване / от Наредба № 6 за определяне и администриране на местни данъци , такси и цени на услуги на Община Оряхово, приета с Решение № 72, взето по Протокол № 5/ 26.01.2012г. на заседание на Общински съвет Оряхово.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020