Съобщение

Създадена на Петък, 02 Септември 2016

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА Оряхово обл.Враца, на основание чл.26 ал.2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕШЕВА, ТЕОДОРА ПЕТРОВА ПЕШЕВА-НИКОЛОВА и МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕШЕВА,че със заповед №З-489/04.08.2016 г. на Кмета на Община Оряхово, е одобрено допълване и поправка в кадастралната основа на действащия план на с.Селановци общ. Оряхово, в частта му за кв.№361, състоящо се в поправка на общата граница между собствения им имот №501.713 и имот №501.714 в участъка от границата заета от собствения им гараж.

В срок до 16.09.2016 г. включително, недоволните могат да обжалват заповедта в Административен съд гр.Враца, чрез Община Оряхово, по реда на Административно процесуален кодекс.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020