Обява

Създадена на Четвъртък, 23 Юни 2016

Публикувана  в  ДВ бр.45/14.06.2016 г.
 
          Община Оряхово, на  основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изработен  проект на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за обект „Път №ІІ-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене” - участък обход на гр.Оряхово. На територията на община Оряхово, парцеларният план засяга поземлени имоти в землищата на с.Лесковец,  с.Селановци и гр.Оряхово, община Оряхово област Враца. Проектът е изложен в техническа служба на община Оряхово.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок  от датата на обнародването в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Оряхово.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019