Административни услуги свързани с търговия и услуги

Създадена на Събота, 29 Май 2010

 

1. Разрешение за работа на търговски обект с удължено работно време, съгласно чл.10 от Наредба № 5 на Об.С – Оряхово

Молба по образец
Mолба за издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обект

ТАКСА: 20 лв. СРОК: 7 дни

2. Разрешително за таксиметров превоз на пътници – Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници

Заявление по образец
Заявление за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз
ТАКСА: 50 лв./на автомобил СРОК: 7 дни

3. Временно удостоверение за открита процедура по категоризиране съгласно Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

Заявление по образец
Заявление за категоризиране на заведения за хранене и развлечения
Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
ТАКСА: СРОК: 14 дни

4. Заповед на Кмета на Община Оряхово за възстановяване на собственост и въвод във владение на земеделския имот съгласно чл.34 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи.

Заявление по образец

ТАКСА: СРОК: 14 дни

5.Искане за картотекиране по реда на Закона за общинска собственост

Заявление по образец
Искане за картотекиране по реда на Закона за общинска собственост
Декларация по чл.8 т.1 от наредба №8 на ОбС Оряхово
ТАКСА: СРОК: 60 дни

6. Искане за издаване на копие от документ за учредено право на строеж /отстъпено право на строеж/

Заявление по образец
Искане за издаване на копие от документ за учредено право на строеж /отстъпено право на строеж
ТАКСА: СРОК:

7. Искане за издаване на копие от документ за покупко-продажба

Заявление по образец
Искане за издаване на копие от документ за покупко-продажба
ТАКСА: СРОК:

8. Искане за издаване на копие от документ за реституиран имот

Заявление по образец
Искане за издаване на копие от документ за реституиран имот
ТАКСА: СРОК:

9. Искане за издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции

Заявление по образец
Искане за издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции
ТАКСА: СРОК:

10. Искане за удължаване срока на договора за наем на общински имот

Заявление по образец
Искане за удължаване на срока на договора за наем на общински имот
ТАКСА: СРОК:

11. Искане за закупуване на общинско дворно място

Заявление по образец
Искане за закупуване на общинско дворно място
ТАКСА: СРОК:

12. Искане за учредяване право на строеж в общинско дворно място за изргаждане на жилищна сграда

Заявление по образец
Искане за учредяване право на строеж в общинско дворно място за изргаждане на жилищна сграда
ТАКСА: СРОК:

13. Искане за учредяване право на строеж в общинско дворно място за изргаждане на сгради от допълнителното застрояване


Заявление по образец
Искане за учредяване право на строеж в общинско дворно място за изграждане на сгради от допълнителното застрояване
ТАКСА: СРОК:

 

14. Искане за изплащане на рентна вноска за бели петна по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ

Заявление по образец

Искане за изплащане на рентна вноска за бели петна по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ

15. Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост

Заявление по образец 

Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022