bdswisserfahrung.npage.de

Административни услуги свързани с търговия и услуги

Създадена на Събота, 29 Май 2010 Публикуване
размер на шрифта
1. Разрешение за работа на търговски обект с удължено работно време, съгласно чл.10 от Наредба № 5 на Об.С – Оряхово

Молба по образец
Mолба за издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обект

ТАКСА: 20 лв. СРОК: 7 дни

2. Разрешително за таксиметров превоз на пътници – Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници

Заявление по образец
Заявление за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз
ТАКСА: 50 лв./на автомобил СРОК: 7 дни

3. Временно удостоверение за открита процедура по категоризиране съгласно Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

Заявление по образец
Заявление за категоризиране на заведения за хранене и развлечения
Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване
ТАКСА: СРОК: 14 дни

4. Заповед на Кмета на Община Оряхово за възстановяване на собственост и въвод във владение на земеделския имот съгласно чл.34 от Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи.

Заявление по образец

ТАКСА: СРОК: 14 дни

5.Искане за картотекиране по реда на Закона за общинска собственост

Заявление по образец
Искане за картотекиране по реда на Закона за общинска собственост
Декларация по чл.8 т.1 от наредба №8 на ОбС Оряхово
ТАКСА: СРОК: 60 дни

6. Искане за издаване на копие от документ за учредено право на строеж /отстъпено право на строеж/

Заявление по образец
Искане за издаване на копие от документ за учредено право на строеж /отстъпено право на строеж
ТАКСА: СРОК:

7. Искане за издаване на копие от документ за покупко-продажба

Заявление по образец
Искане за издаване на копие от документ за покупко-продажба
ТАКСА: СРОК:

8. Искане за издаване на копие от документ за реституиран имот

Заявление по образец
Искане за издаване на копие от документ за реституиран имот
ТАКСА: СРОК:

9. Искане за издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции

Заявление по образец
Искане за издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции
ТАКСА: СРОК:

10. Искане за удължаване срока на договора за наем на общински имот

Заявление по образец
Искане за удължаване на срока на договора за наем на общински имот
ТАКСА: СРОК:

11. Искане за закупуване на общинско дворно място

Заявление по образец
Искане за закупуване на общинско дворно място
ТАКСА: СРОК:

12. Искане за учредяване право на строеж в общинско дворно място за изргаждане на жилищна сграда

Заявление по образец
Искане за учредяване право на строеж в общинско дворно място за изргаждане на жилищна сграда
ТАКСА: СРОК:

13. Искане за учредяване право на строеж в общинско дворно място за изргаждане на сгради от допълнителното застрояване

Заявление по образец
Искане за учредяване право на строеж в общинско дворно място за изграждане на сгради от допълнителното застрояване
ТАКСА: СРОК:

Share
Sunday the 23rd. Община Оряхово. Всички права запазени!