Технически услуги

Създадена на Събота, 29 Май 2010
ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

1. Издаване на скица за парцел/УПИ/
Искане за издаване на скица за парцел (УПИ)
Срок за изпълнение:7 дни Такса: 10 лв.

2. Издаване на скица с виза
Искане за издаване на скица с виза
Срок за изпълнение: 14 дни Такса: 20 лв.

3. Презаверка на скица за поземлен имот
Заявление за презаверка на скица за  поземлен имот
Срок за изпълнение: 3 часа Такса: 2 лв.

4. Издаване на удостоверение за идентичност на имот
Искане за издаване на удостоверение за идентичност на имот
Срок за изпълнение:7 дни Такса: 8 лв.

5. Издаване на схема за самостоятелен обект в сграда
Заявление за издаване на схема на самостоятелен обект в сграда
Срок за изпълнение:7 дни Такса: 8 лв.

6. Презаверка на схема за самостоятелен обект в сграда
Искане за презаверка на схема на самостоятелен обект в сграда
Срок за изпълнение: 3 часа Такса: 2 лв.

7. Издаване на скица и удостоверение по ЧЛ.13 от ППЗСПЗЗ
Искане за издаване на скица и удостоверение по чл.13 ал.5 и 6 от ППЗСПЗЗ
Срок за изпълнение: 7 дни Такса: 30 лв.

8. Издаване на разрешение за изработване на ПУП
Заявление за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план
Срок за изпълнение: 7 дни Такса: 10 лв.

9. Изменение на ПУП
Искане за изменение на подробен устройствен план
Срок за изпълнение: 3 месеца Такса:

За процедура по одобряване 15 лв/за засегнат имот
За разглеждане в ОЕСУТ 30 лв /за засегнат имот
Забележка: При връщане на проекта за доокомплектовка, срокът започва да тече от новото внасяне

10. Извършване допълване кадастрален план
Искане за извършване допълване /поправка/ кадастрален план и  допускане изменение на ПУП
Срок за изпълнение: един месец за допълване на кадастъра Такса: не се таксува

Три месеца за изменение на ПУП

За процедура по одобряване 15 лв/за засегнат имот
За разглеждане в ОЕСУТ 30 лв /за засегнат имот

11. Одобряване на проект за ПУП
Искане за одобряване на проект за Подробен устройствен план
Срок за изпълнение: 3 месеца Такса:

За процедура по одобряване 15 лв/за засегнат имот
За разглеждане в ОЕСУТ 30 лв /за засегнат имот
[b]Забележка:[/b] При връщане на проекта за доокомплектовка, срокът започва да тече от новото внасяне

12. Предоставяне на копие от документ
Искане за предоставяне на копие от документ
Срок за изпълнение: 7 дни Такса: 2 лв./бр. страница формат А4.

13. Издаване препис извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти

Срок за изпълнение: 7 дни Такса: 0,50 лв. за един имот, но не по малко от 5 лв.

14. Издаване препис извлечение от справочен регистър на точки от РГО или осова мрежа,репери от нивелачна мрежа и данни от трасировъчен карнет
Искане за издаване препис извлечение от справочен регистър на точки от РГО или осова мрежа,репери от нивелачна мрежа и данни от трасировъчен карнет
Срок за изпълнение: - 7 дни Такса: - 1,50 лв/.точка за координати
Когато се придружава от схема или копие от реперен карнет по 2лв.
- 2лв. за репер, - данни от трасировъчен карнет – 20лв./имот

15. Предоставяне офсетови копия от план
Искане за предоставяне офсетови копия от план
Срок за изпълнение: 7 дни Такса:8,00 лв./лист

16. Предоставяне копия от кадастрална карта и регулационен план в цифров вид на магнитен носител
Искане за предоставяне копие от кадастрална карта и регулационен план в цифров вид на магнитен носителСрок за изпълнение: 7 дни
Такса: А. до 50 имота –2,00 лв. на имот;
от 50 до 200 имота 100 лв. + по 1,00 лв. за всеки поземлен имот за горницата над 50;
от 200 до 500 имота – 300 лв. +по 0.90 лв. за всеки поземлен имот за горницата над 500;
от 500 до 1000 имота - 600 лв. + по 0,50 лв. за всеки поземлен имот за горницата над 1000;
над 1000 имота – 550 лв.+ по 0,40 лв. за всеки поземлен имот за горницата над 1000.
Б. Таксите по точка А се увеличават с 50% за регулация и се намаляват с 30%, ако данните са от оцифрен план.

17. Искане за издаване на документи за сделка с урегулиран поземлен имот
Искане за издаване на документи за сделка с урегулиран поземлен имот
Срок за изпълнение: дни Такса: лв.
УСЛУГИ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

1. Oдобряване на проект
Искане за одобряване на проект
Срок Такса
7-дни – при изготвен комплексен доклад
1 месец – при приемане от ОЕСУТ
За жилищни сгради – 0.50 лв./кв.м. не по малко от 30лв. и не повече от 120лв. За нежилищни сгради и съоръжения – 0.50 лв./л.м. не по малко от 50лв. и не повече от 350лв. За техническа инфраструктура – 0.50 лв./л.м. не по малко от 10лв. и не повече от 500 лв.

2. Oдобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
Искане за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
Срок за изпълнение: до 1 месец Такса: увеличени с 30% такси за:
[olist=1]Одобряване ПУП -15лв. за засегнат имот Разглеждане в ОЕСУТ- 30 лв. за засегнат имот Одобряване на инвестиционни проекти за ново стр-во и преусройство: [olist=1]а/ на жилищни сгради- 0.50лв./кв.м. но не по-малко от 30 лв. и не повече от 120 лв. б/ на нежилищни сгради и съоръжения - 0.50лв./л.м. но не по-малко от 50 лв. и не повече от 350 лв. в/за техническа инфраструктура- 0.50лв./л.м. но не по-малко от 10 лв. и не повече от 500 лв.[/olist]Разрешение за строеж 1лв./кв.м. но не по-малко от 10 лв и не повече от 200 лв.[/olist]

3. Разрешение за строеж
Искане за разрешение за строеж
Срок за изпълнение: 7 дни Такса:1лв./кв.м. но не по-малко от 10лв. и не повече от 200лв.

4. Издаване на разрешение за строеж за временен строеж
Искане за издаване на разрешение за строеж за временен строеж
Срок за изпълнение: 7 дни Такса:50 лв.

5. Издаване на разрешение за поставяне
Искане за издаване на разрешение за поставяне
Срок за изпълнение:
7 дни Такса: 60 лв.

6. Регистриране на строеж от пета категория
Искане за регистриране на строеж от пета категория
Срок за изпълнение: 7 дни Такса: 60 лв.

7. Регистриране на строеж от четвърта категория
Искане за регистриране на строеж от четвърта категория
Срок за изпълнение: 7 дни Такса: 60 лв.

9.Издаване на удостоверение за търпимост
Искане за издаване на удостоверение за търпимост
Срок за изпълнение: 7 дни Такса: 25 лв.

10. Издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура през чужд имот
Искане за  издаване на заповед за учредяване право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на инженерната инфраструктура през  чужд поземлен имот
Срок за изпълнение: 30 дни Такса: 30 лв./бр.имот

11. Издаване на заповед за осигуряване на достъп в чужд поземлен имот
Искане за  издаване на заповед за осигуряване на достъп  в чужд поземлен имот
Срок за изпълнение: 30 дни Такса: 20 лв./бр.имот

12. Издаване на заповед за учередяване право на преминаване през чужд имот
Искане за  издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужд имот
Срок за изпълнение: 30 дни Такса: 20 лв./бр.имот

13. Издаване на заповед за временен път
Искане за  издаване на заповед за прокарване на временен път
Срок за изпълнение: 30 дни Такса: 20 лв./бр.имот

14. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по Устройство на територията
Искане за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по Устройство на ТериториятаСрок за изпълнение:7 дни Такса: 8 лв.

15. Регистриране на технически паспорт
Искане за регистриране на технически паспорт
Срок за изпълнение: 7 дни Такса:

16. Назначаване на комисия

Искане за назначаване на комисия
Срок за изпълнение: 1 месец Такса: 20 лв.

   Услуги по § 4

Искане за изменение на План на новообразуваните имоти

 

Заявление за оценка на земя от План на новообразуваните имоти

Срок за изпълнение: 1 месец           Такса: 35 лева

 

Заявление за издаване на заповед по §4к ал 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване или придобиване право на собственост върху новообразуван имот

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019