Услуги МДТ

Създадена на Вторник, 26 Януари 2021

9415. Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижими имоти в строителни граници, застроени дворове и земи извън строителни граници /без земеделска земя/ :

Необходими документи:

- молба по образец и декларация по чл. 14 от ЗМДТ, в случай, че имота не е деклариран или са настъпили промени в декларираните характеристики;
- Копие от удостоверението за факти и обстоятелства издадено от ТСУ

• Заявление за данъчна оценка

Срок за изпълнение: За обикновена услуга - 3 дни    Такса - 10,00 лв  За бърза услуга- 3 часа  Такса - 20,00 лв

/При неоткрити различия между декларираното по декларация и удостоверението за факти и обстоятелства на ТСУ – издаване веднага/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя , незавършено строителство, право на строеж и право на ползване:

Необходими документи:

- Молба по образец и удостоверение за характеристиките на имота издадено от общинска служба „Земеделие и гори” за данъчна оценка на земеделски земи;
- Молба по образец и констативен протокол от общинска /районна/ администрация в случай, че се иска данъчна оценка на незавършено строителство;

• Заявление за данъчна оценка
• Молба за данъчна оценка за земеделска земя /за ПОВЕЧЕ от един имот/

Срок за изпълнение:·За обикновена услуга- 3 дни  Такса- 10,00 лв  За бърза услуга - 3часа  Такса-20,00 лв

/При предоставяне на редовни документи – издаване веднага/.

Внимание!

Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка на основание чл.264, ал.1 от ДОПК са валидни до тази дата, а издадените след тази дата - до края на текущата година.

Когато данъчните задължения за имота са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидно до края на текущата година независимо от датата на издаването му.

Удостоверенията за данъчна оценка на земеделски земи са валидни до края на текущата година.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата и платен данък върху превозните средства

Необходими документи:

- Искане за издаване на документи по образец.

• Искане за издаване на документи

Срок за изпълнение: За обикновена услуга- 3 дни  Такса- 8,00 лв  За бърза услуга - 3часа  Такса-10,00 лв

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Издаване на удостоверение за декларирани данни:

Необходими документи:

- Искане за издаване на документи по образец.

• Искане за издаване на документи

Срок за изпълнение: За обикновена услуга- 3 дни  Такса- 8,00 лв  За бърза услуга - 3часа  Такса-10,00 лв

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК и удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Оряхово

Необходими документи:

- Искане за издаване на документи по образец.

Искане за издаване на документи

Срок за изпълнение: За обикновена услуга- 3 дни  Такса- 8,00 лв  За бърза услуга - 3часа  Такса-10,00 лв

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. За издаване на копие от данъчна декларация по чл.14 ,чл. 17 от ЗМДТ и чл.54 от ЗМДТ

Необходими документи:

- Искане за издаване на документи по образец.

• Искане за издаване на документи

Срок за изпълнение: За обикновена услуга- 3 дни  Такса- 2,00 лв  За бърза услуга - 3часа  Такса-4,00 лв.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Приемане на данъчни декларации по чл.14 и чл.17. от ЗМДТ и декларации по чл.54 от ЗМДТ

Необходими документи:

- Декларация по образец с приложено копие от документа за собственост.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 14 от ЗМДТ
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ
Декларация по чл.54 ал.1 от ЗМДТ за притежаване ППС, без леки автомобили.
Декларация по чл.54 ал.1 от ЗМДТ за притежаване на лек автомобил.

Срок за изпълнение: Веднага – без такса.

Заявления за закриване на партиди за МПС и имоти:

Заявление за закриване на партида МПС

Заявление за закриване на партида имот.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 8. Приемане на данъчни декларации по чл.32 от ЗМДТ за облага с данък наследство

Необходими документи:

- Декларация по образец.
- Удостоверение за наследници.
- Удостоверение за данъчна оценка (когато наследодателя има имоти извън Община Оряхово).
- Застрахователна стойност на МПС (когато наследодателя е притежавал такива).
- Удостоверение от банка за влоговете.

Декларация по чл.32 от ЗМДТ за облагане с данък наследство.

Срок за изпълнение: Веднага – без такса.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Данъчна декларация за освобождаване от организирано сметосъбиране и сметоизвозване

Необходими документи:

- Декларация по образец. / необходимо условие- да няма неплатени задължения за имота за всички съсобственици/

• Декларация за освобождаване от организирано сметосъбиране и сметоизвозване по наредба №6 на ОбС-Оряхово.

Срок за изпълнение: Веднага – без такса.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Данъчна декларация по чл.64 ал.3 от Наредба №6 на ОбС Оряхово/за ползвани брой и вид съдове/

Необходими документи:

- Декларация по образец.

• Декларация по чл.64 ал 3 от Наредба 6

Срок за изпълнение: Веднага – без такса.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.Декларация по чл.117 от ЗМДТ /за притежавано куче/

Необходими документи:

- Декларация по образец.

Декларация по чл.117.

Срок за изпълнение: Веднага – такса 5 лв/ за куче/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Искане за прихващане или възстановяване

Необходими документи:

- Искане по образец.

Искане за прихващане или възстановяване.

Срок за изпълнение: След извършване на проверка по документи – до 7 дни /без такса/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Приемане на данъчни декларации по чл.49 ал.3 от ЗМДТ

Необходими документи:

- Декларация по образец.
- Дарителско свидетелство или договор.
- Документ удостоверяващ получаване на даренито.
- Решение на ТЕЛК.

Декларация по чл.49 от ЗМДТ.

Срок за изпълнение: Веднага – без такса.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Приемане на данъчни декларации по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Необходими документи:

- Декларация по образец.

Декларация за облагане с патентен данък по чл. 61н от ЗМДТ

Срок за изпълнение: Веднага – без такса.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. За издаване на дубликат от квитанция за платен данък

Необходими документи:

• Искане за издаване на документи

Срок за изпълнение: За обикновена услуга- 3 дни  Такса- 2,00 лв  За бърза услуга - 3часа  Такса-4,00 лв.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. За издаване на препис от документи съхранявани в общинския данъчен архив

Необходими документи:

. Искане за издаване на документи

Срок за изпълнение: За обикновена услуга- 3 дни  Такса- 2,00 лв  За бърза услуга - 3часа  Такса-4,00 лв.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. За изготвяне на разпечатка за задължения - ДНИ,ТБО и ДПС

Необходими документи:

.Искане за издаване на документи

Срок за изпълнение: За обикновена услуга- 3 дни  Такса- 2,00 лв  За бърза услуга - 3часа  Такса-4,00 лв.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Заверка на молба-декларация по обстоятелствена проверка

Срок за изпълнение: За обикновена услуга- 3 дни  Такса- 3,00 лв  За бърза услуга - 3часа  Такса- 6,00 лв

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022