ОБЯВА-съдебни заседатели-2023г

ОБЯВА-съдебни заседатели

Обява за подбор на съдебни заседатели

На основание Решение №31 от 19.12.2019 г. на Общински съвет Оряхово и във връзка с чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт,

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО

 

О Б Я В Я В А

 

Подбор на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела за Окръжен съд – Враца.

 

Съгласно Решение 31/2019г. на Общински съвет Оряхово и на основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, чл.68e от Закона за съдебната власт, чл.8 от Наредба №7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели и писмо с Вх.№ 36/10.12.2019г. от Апелативен съд - София, и във вр. с чл.60 от АПК, Общински съвет Оряхово ОТКРИВА процедура за определяне на съдебен заседател за Окръжен съд – Враца при следните правила:

  1. 1.Кандидатите за съдебен заседател, трябва да отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт.
  2. 2.Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец за участие в процедурата /публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Оряхово www.oriahovo.bg/index.php/obshtinski-savet, ведно с необходимите документи, съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в деловодството на Общински съвет Оряхово.
  3. 3.Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на изискването на чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

От 08.00 ч. до 17.00 часа, в деловодството на Общински съвет Оряхово, ет.3, стая 309, кандидатите подават следните документи:

 1.Подробна автобиография,подписана от кандидата;

2.Нотариално заверено от кандидата копие от диплома за завършено образование.

3.Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4.Данни за контакт на две лица, към които общинските съветници да се обръщат за препоръки;

5.Мотивационно писмо;

6.Писмено съгласие /по образец/;

7.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ/по образец/;

8.Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателни служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.юли 1973г.

9.Декларация за съответствие с изискванията по чл.69, ал.2 от ЗСВ/по образец/;

 

 

Общински съвет – Оряхово

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024