РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2022г.

Създадена на Понеделник, 06 Февруари 2023

РЕГИСТЪР ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ - 2022г.

 

№/дата

Вид на строежа

Местоположение

Възложител

Страничен надзор

РС

№1/11.01.22

Силозно стопанство авторазтоварище, кантар в з-ще с.Остров Травопост I-ви етап

ПН 54386.511.45 в з-ще с.Остров

„Колендро“ЕООД

„МК Надзор“ ООД

№11/13.08.2019

№2/24.02.22

Външно електрозахранване с кабел HH 1kV за „Филиал за спешна медицинска помощ“

ПИ 54020.501.616, УПИ IX, кв.172, ул.“Панорамна“ №4-6, гр.Оряхово

ЧЕЗ Разпределение България АД

„Пешев“ ЕООД

№3/28.04.2021

№3/12.04.22

КПИИ „Складове за прикачна селскостопанска техника

ПИ 70723.393.63 в местност “Дърварски път“ с.Селановци, общ. Оряхово

„Агрогеомет-М“ ЕООД

„ЕММИ-КОНСУЛТ“ООД

№2/28.04.2021

№4/26.04.22

„Игрална зала за хазартни игри“

ПИ 70723.501.2207,

УПИ XXIII – 2207, кв.352 по плана на с.Селановци, общ.Оряхово

„ДИ СИ ВИ“ Комерс“

„БГ Инженеринг“ ЕООД

№15/26.10.2021

№5/15.06.22

Магазин за хранителни стоки

ПИ 54020.502.772

УПИ XVI-772 в кв.22

Емил Иванов Маринов

„АИК Консулт“ ЕООД

№7/12.04.2022

№6/27.06.22

Зърнобаза

ПИ 54020.59.457 по КККР на гр. Оряхово

„Агромет 2003“ ООД

„ГРАФИТИ“ ООД

№7/20.03.2007 г.

№7/28.06.22

Автомивка на самообслужване

ПИ 54020.415.4 местност „Каиша“

Гр.Оряхово

„АЯ-Дени“ ЕООД

„БГ Инженеринг“ ЕООД

№16/30.11.2022 г.

№8/19.07.22

Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък

ПИ 54020.72.435

Община Оряхово

„ИНТЕРПРОКОНСУЛТ“ООД

№6/01.09.2020г.

№9/02.08.22

Преустройство на съществуваща сграда в зала за хазартни игри

ПИ 54020.501.2448

Ангел Цветомиров Маринова

„ГРАФИТИ“ ООД

№4/15.02.2022г.

№10/02.08.22

Склад за временно съхранение на селскотопанска продукция

ПИ 54020.504.1965

„АГРОТЕХРЕМ“ ООД

ЕТ“Лони Георгиев“

№4/05.05.22

№11/13.10.2022 г.

Трафопост инсталация за предвор. Третиране на смесено битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събиране зелен отпадък

ПИ 54020.72.435

Местност „Марков байр“

Община Оряхово

„Бг Инжинеринг“ ЕООД

№6/01.09.22

№12/04.11.2022 г.

Преустройство на входа на едноетажна масивна жилищна сграда

ПИ 70723.501.182 по плана на с. Селановци

Росен Жеков Добрев

„Бг Инжинеринг“ ЕООД

№12/03.08.21

№13/19.11.2022 г.

Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сграда-Проект: Административна сграда в гр. Оряхово

ПИ 54020.503.662

Община Оряхово

„Бг Инжинеринг“ ЕООД

№15/27.11.15

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023