РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2022г.

Създадена на Понеделник, 06 Февруари 2023

                                   РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2022г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

       

№1/11.01.2022 г.

„Допълващо застрояване: гараж,навес,лятна кухня 1, лятна кухня 2

Николай Цветанов Методиев, Митка Георгиева Методиева

54020.502.1240 ул.Добруджа, гр.Оряхово

2/19.01.2022 г.

„Фотоволтаична електрическа централа до 30 KW

Цветан Иванов Първанов

43400.704.200 ул.Христо Ботев, с.Лесковец

№3/20.01.2022 г.

Монтаж на инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност до 1 MW върху покривна конструкция на сгради в УПИ V кв.307 по плана на с.Селановци

„ТЕКОН-ИНВЕСТ“ АД-Красимир Йорданов Русолов

70723.501.2169 ул.Сергей Румянцев, с.Селановци

№4/15.02.2022 г.

Преустройство на съществуваща сграда в игрална зала за хазартни игри- УПИ XIII-2448, кв.172 по плана на гр.Оряхово

Ангел Цветомиров Маринов

54020.501.2448 ул. „Арх.Цолов“ №102, гр. Оряхово

№5/22.02.2022 г.

Реконструкция на покривна жилищна сграда без промяна на височината и предназначението на подпокривното пространство УПИ XII в кв.13 на гр.Оряхово

Иван Илиев Иванов

54020.503.197 ул“Опълченска“ №1, гр.Оряхово

№6/01.03.2022 г.

Пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ XVI-1552, 1548, кв.268, с.Селановци

Александър Илиев Алеков

Ул.Асен Златаров №8, с.Селановци

№7/12.04.2022 г.

Магазин за хранителни стоки

Емил Иванов Маринов

54020.502.772 „Коста Лучев“ №27, гр.Оряхово

№8/26.04.2022 г.

Масивна и ажурна ограда

Светослава Росенова Добрева, Петър Пециев Илиев

70723.501.716 ул.“Д.Благоев“ 28

С.Селановци, общ.Оряхово

№9/26.04.2022 г.

Фотоволтаична електрическа централа

Сашо Иванов Стефанов

70723.501.716 ул.“Скакуц“ 97

№10/17.05.2022

Преустройство и надстройка на жилищна сграда

Радка Красимирова Христова

54020.501.261 ул. „Христо Смирненски“ гр.Оряхово

№11/25.05.2022

Инсталация за производство на електроенергия,номинална генерирана мощност 30 KW

Светла Хрисимирова Вълова-Къдрева

70723.501.1389 ул.“Ал.Стамболийски“ №62

№12/25.05.2022

Фотоволтаична ел. централа до 30 KW за продаване

Валентин Климентов Петров

 

43400.704.290 ул.“Георги Димитров“ №16

№13/25.05.2022

„Инсталация за производство на ел.енергия от възобновяеми източници до 30 KW за продажба“

Валентин Георгиев Иванов

43400.704.88 ул. „Христо Ботев“ № 44 в с.Лесковец

№14/25.05.2022

„Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на улична ВиК мрежа в южни жилищни квартали на територията на общ.Оряхово“

Община Оряхово

По улуците на южна зона на гр.Оряхово

№15/07.06.2022

„Инсталация за производство на ел. енергия към съществуващи сгради“ за собствени нужди и продажба

„Винарска изба Оряхово“ООД – собственик на имота с управител Георги Диков Диков

Ул. „22-ри Септември“ №36, гр. Оряхово, обл. Враца

№16/28.06.2022

Фотоволтаична електрическа централа до 30 KW с местонахождение УПИ VI-1361, кв.263, ул.Виктор Юго“ №28

Виолета Вирошова Иванова

ул.Виктор Юго“ №28, с.Селановци, общ.Оряхово

№17/06.07.2022

„Лятна кухня“ (допълващо застрояване)

Александър Илиев Алеков

Ул. „Асен Златаров“ №8

С.Селановци, общ. Оряхово

№18/16.08.2022

Изграждане на лодкостоянка

Община Оряхово

УПИ XII в кв.16 от плана на грряхово

№19/22.08.2022

 

 

„ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 100KWP ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“

„ФтЕЦ Лесковец“ ООД

43400.704.49, по плана на с.

Лесковец, община Оряхово

№20/30.08.2022

Фотоволтаична ел. инсталация на ел. енергия с мощност 29,7 KW

Радослав Владимиров Владимиров

70723.501.1630 по плана на с.Селановци

№21/13.09.2022

Фотоволтаична централа до 150 KW за производство на електрическа енергия

„КЕЙ ЕНД ДЖИ ИНВЕСТ“ООД

70723.501.688, по плана на с.Селановци, община Оряхово

№22/19.09.2022

Инсталация за производство на ел.енергия към съществуваща сграда 30 KW

Георги Любомиров Николов

70723.501.56, по плана на с.Селановци, община Оряхово

№23/03.10.2022

Инсталация за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност до 1 MW

„АСЕТ КОНТРОЛ“ ООД

70723.501.1238, по плана на с.Селановци

№24/04.10.2022

Фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност 120 kWp"

Петьо Симеонов Борисов

70723.385.440, по плана на с. Селановци

№25/01.11.2022

Трафопост тип БКТП БМ-01-160 KVA-20/0.4 KV и външно ел.захранване- кабелни линии НН и 20 KV”

РОСАГРО“ ООД

54020.504.1946;54020.504.1956 и 54020.414.1 по плана на гр. Оряхово

№26/16.11.2022

КПИИ „Хале за селскостопанска техника“

Николай Любенов Димитров

ПИ 501.1100, УПИ ПИ 100, кв.364 по плана на с.Селановци, община Оряхово

№27/29.11.2022

„Фотоволтаична електрическа инсталация за производство на електрическа енергия с мощност 29,7 kWp

Сандра Николова Топалска с учредено право на строеж на „СЕЛФОТ“ ООД с управител Олег Веселинов Модов

Идентификатор 70723.501.1604, ул „Първи Май“ №32 в с.Селановци, общ. Оряхово

№28/06.12.2022

Рехабилитация на ул. „Христо Смирненски“

Община Оряхово

Идентификатор 54020.501.1650 от КК на гр.Оряхово, ул. „Хр. Смирненски“

№29/06.12.2022

Рехабилитация на ул. „Капитан Петко Войвода“

Община Оряхово

Идентификатор 70723.501.9131 по плана на с.Селановци, Община Оряхово

№30/13.12.2022

Фотоволтаична центарала фериботен комплекс

„Фериботен комплекс“ АД

Идентификатор 54020.502.2439

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023