Регистър допускания ПУП 2021г.

Създадена на Сряда, 13 Октомври 2021

АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА

  • Общ устройствен план
  • подробни устройствени планове
  • изменение на общ и подробни устройствени планове
  • допълване кадастър

2021 г.

Акт за одобрение

Обект на одобрение

Местонахожде

ние

Възложител

1

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на новопостроени: Едноетажна масивна жилищна сграда с №70723.501.335.1 и Едноетажна паянтова стопанска сграда с №70723.501.335.2 в имот №70723.501.335 /УПИ/ ХVІ-335 в квартал 331 по ЗРП на с.Селановци

с.Селановци ул.”Ст.Стамболов” № 104

Златан Борисов Митков

2

Зап.№РД-08-10/01.03.2021г. на За.Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.180, урегулиран в УПИ VI-180 и УПИ IX-180 в кв.13 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ с ново отреждане „за малкоетажно жилищно застрояване и обществено обслужване” в кв.13

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски

Росен Добрев

3

Зап.№РД-08-13/08.03.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54020.503.258, урегулиран в УПИ ХХХI и имот №54020.503.259, урегулиран в УПИ ХХХIІ „За озеленяване“ в кв.126 на гр. Оряхово

гр.Оряхово ул.Чорбаджи Цеко Вълчев

Донка Матеева Пацева

4

Зап.№РД-08-15/12.03.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №54386.501.567 УПИ Х-567 и имот №54386.501.568, урегулиран в УПИ VІІI-568 и ІХ-568 в кв.30 на с.Остров

с.Остров ул.Баба Парашкева

Пауна Ив.Иванова;Любомир Гео.Николов Надка Гео.Никол.

5

Зап.№РД-08-17/18.03.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП - План схема за външно ел.захранване за обект „ФСМП“ в имот №54020.501.616, урегулиран в УПИ ІХ в кв.172 на гр. Оряхово

гр.Оряхово ул.Панорамна

ЧЕЗ Разпределение България

6

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №70723.501.503 /УПИ/ VІІІ-503 и ІХ-503 в квартал 352 с.Селановци

с.Селановци ул.”Белослатинска” №8

Красимир Тошев Митов

7

Зап.№РД-08-23/21.04.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП -План схема за външно ел.захранване за обект „Модулна преместваема лаборатория“ в имот №54020.501.615, урегулиран в УПИ ХIV в кв.172 на гр. Оряхово

гр.Оряхово ул.Панорамна

ЧЕЗ Разпределение България

8

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №16451.501.29 /УПИ/ ХІІІ-29 в квартал 12 с.Горни Вадин

с.Горни Вадин ул.”Леденика”

Красимир Христов Бакърджиев

9

Зап.№РД-08-27/28.04.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП –ПЗ за обект „Складове за прикачна селскостопанска техника“ в имот №70723.393.63 местност „Дърварски път“ стопански двор с.Селановци.

м-т „Дърварски път“ с-ски двор с.Селановци.

„АГРОГЕОМЕТ-М“ ЕООД

10

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на съществуващи сгради в имот №501.483 /УПИ/ VІІІ-483 в квартал 42 с.Остров.

с.Остров ул.”Ал.Стамболийски” №36

Иво Ватов Петров

11

Зап.№РД-08-36/08.06.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на имот с нов кад.501.2217, урегулиран в парц.ХХI-2217 в кв.366 на с. Селановци.

с.Селановци ул.Андрей Николов №59

Цветелин Людмилов Семовски

12

Зап.№РД-08-37/08.06.2021г. на За. Кмет на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на имот с нов кад.501.2218, урегулиран в парц.VІ-2218 в кв.13 на с. Селановци.

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски и ул.Заря

Росен Добрев

13

Зап.№РД-08-38/16.06.2021г. на За.Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот №70723.501.182, урегулиран в УПИ ІI-182 и УПИ IІІ-182 в кв.291 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ с ново отреждане „за малкоетажно жилищно застрояване и обществено обслужване” в кв.291

с.Селановци ул.Ал.Стамболийски №123

Росен Добрев

14

Зап.№РД-08-39/16.06.2021г. на За.Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/, чрез промяна на предназначението на имот №54020.102.1094 по КККР на гр.Оряхово м-т „Долни лозя“ землище гр.Оряхово с отреждане „за малкоетажно жилищно застрояване“

м-т „Долни лозя“ з-ще гр.Оряхово

„Винарска изба Оряхово“ ООД

15

Зап.№РД-08-40/17.06.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имоти с идентификатори №54020.501.255; №54020.501.256; №54020.501.257; №54020.501.604 и №54020.501.270 по КККР на гр.Оряхово УПИ І-257; ХІХ-270; ХХ-604; ХХІ-255 и ХХІІ-256 в квартал 102 по ЗРП на гр.Оряхово.

гр.Оряхово ул.”Юрий Венелин“

Пламен Емилов Иванов

16

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез заличаване на сгради с №501.1178 в имот №501.1179, като съществуващите сгради в този имот получават пореден кад.№501.1179.1 кад.№501.1179.2; кад.№501.1179.3; кад.№501.1179.4; кад.№501.1179.5; кад.№501.1179.6; кад.№501.1179.7 и кад.№501.1179.8 в /УПИ/ ХІ-1179 в квартал 367 по ЗРП на с.Селановци

с.Селановци ул.”Валентина Терашкова” № 10

Детелин Минков Ангелов

17

Зап.№РД-08-42/22.06.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот пл.№501.1552 и пл.№501.1548 УПИ ХVІ; ХVІІ и ХVІІІ в квартал 268 на с. Селановци, чрез обединяването им в един УПИ ХVІ-1552,1548 с отреждане „за малкоетажно жилищно застрояванее” в кв.268

с.Селановци ул.”Асен Златаров“ №8

Александър Илиев Алеков

18

Зап.№РД-08-29/13.05.2021г. на Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП-/План схема/ за обект водопровод захранващ имот №54386.511.45 от съществуваща шахта в имот 54386.511.30 по КК на с.Остров

Стопански двор с.Остров

„Колендро“ ЕООД гр.Кнежа

19

Не се издава заповед

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез заличаване на жилищна сграда с №501.1963.1, като същата получава нов кад. №501.1962.7 и нов кад. №501.1962.7 /УПИ/ ІІ и ІІІ в квартал 275 по ЗРП на с.Селановци

с.Селановци ул.“Александър Стамболийски“ №33 и №35

Цветана Илиева Дунчева

20

Зап.№РД-08-45/29.06.2021г. на Кмета на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез разделяне на имот 70723.501.1657 на два нови имота 70723.501.1657, урегулиран в парц.ХІХ-1657 и 70723.501.2219, урегулиран в парц.ХХ-2219 в кв.378 на с. Селановци.

с.Селановци ул.“Кап.Петко Войвода“

„Лумикс“ ООД гр.София

21

Зап.№РД-08-48/03.08.2021г. на За Кмет на Община Оряхово

Одобряване на ПУП /ПР и ПЗ/ в частта му за имот с кад.№501.432 с промяна в отреждането на УПИ ХV „За автоспирка“ с ново отреждане „За кметство“ в квартал 18 на с. Галово

с.Галово ул.”Георги Димитров“

Община Оряхово

22

Зап.№РД-08-49/05.08.2021г. на За Кмета на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на нов п.и. с кад.70723.501.2220, урегулиран в парц.ХХV „За бензиностанция“ в квартал 311 на с.Селановци.

с.Селановци ул.“Скакуц“ №83А

„КОСАНЯ“ ЕАД

23

Зап.№РД-08-50/12.08.2021г. на За Кмета на Община Оряхово

Допълване и поправка в кадастралната основа, чрез отразяване на нов п.и. с кад.70723.501.2221, урегулиран в парц.ІV „За комплексно обществено обслужване“ в квартал 307 на с.Селановци.

с.Селановци ул.“Ст.Стамболов“ №51

Мария Георгиева Михайлова

24

Зап.№РД-08-52/14.09.2021г. на За Кмета на Община Оряхово

Одобряване на ПУП-Парцеларен план за подобект: „Изграждане на колектор за отвеждане на дъждовни отпадни води от обект: „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадъкс обхват п.и. 54020.72.435; 54020.72.367 и 54020.72.434   по КК и КР на гр.Оряхово м. Марков баир землище гр.Оряхово

гр.Оряхово м. Марков баир

Община Оряхово

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021