Регистър на допусканията2020г.-

Създадена на Сряда, 29 Юли 2020

    Допускане, разрешаване

създаването или изменения на подробен устройствен план

на територията на община Оряхово

2020 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

 

Решение №55 от Протокол №5/30.01.2020 г. на

Общински съвет Оряхово

ПУП-План за застрояване отнасящ се за   п.и. 54020.102.1094 по КК и КР та гр.Оряхово м. «Долни лозя» землище гр.Оряхово

Гр.Оряхово м. «Долни лозя» п.и. 54020.102.1094

„Винарска изба Оряхово“ООД с управител Георги Диков Диков

2

Решение №33 от Протокол №4/19.12.2019 г. на

Общински съвет Оряхово

Допълване на Заповед №РД-08-34/25.07.2018г. на Кмета на Община Оряхово с допълване в отреждането на УПИ VІІІ и Х в кв.31 на гр.Оряхово «За противосвлачищни мероприятия»

Гр.Оряхово ул. «Христо Ботев»

Община Оряхово

3

Заповед №РД-08-17/11.03.2020 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват имот пл.№501.1428 УПИ ХІ-1428,1429 и ХІІ-1428 в квартал 63 по Застроително регулационен план на с. Селановци.

с.Селановци

ул.”Андрей Николов“

Сашка Бонкова Костадинова; Петър Алексеев Стоянов; Марина Алексеева Стоянова и Габриела Руменова Евтимова,

4

Решение №88 от Протокол №7/30.04.2020г. на

Общински съвет Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват УПИ ІІІ За стопанска дейност в кв.307 на с.Селановци на три нови УПИ За КОО и два За стопанска дейност.

с.Селановци

Община Оряхово

5

Решение №86 от Протокол №7/30.04.2020г. на

Общински съвет Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват УПИ VІІІ За жилщно строителство в кв.75 на гр.Оряхово на два нови УПИ За жилщно строителство и За КОО.

гр.Оряхово

Община Оряхово

6

Решение №90 от Протокол №7/30.04.2020г. на

Общински съвет Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ с обхват УПИ І За здравна служба, трафопост и озеленяване в кв.307 на с.Селановци на два нови УПИ За здравна служба, трафопост и озеленяване и За КОО.

с.Селановци

Община Оряхово

7

Заповед №РД-08-25/07.05.2020 г. на Кмета на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж „Автомивка на самообслужване“ в имот с иден.№54020.415.4 Стопански двор гр.Оряхово м-т.Каиша.

гр.Оряхово

„Стопански двор“

м-т. Каиша

„АЯ-ДЕНИ“ ЕООД

8

Решение №116 от Протокол №10/25.06.2020г. на

Общински съвет Оряхово

Разрешено изработванена ПУП-ПП на трасе на съществуващ бетонов път до местност „Големия косан“ в землище с.Селановци.

с.Селановци

Община Оряхово

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020