Разрешения за строеж - 2020г.

Създадена на Четвъртък, 19 Ноември 2020

     

                                             РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2020г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

№1/10.01.2020г.

„ Магазин за промишлени стоки- бяла и черна техника /преустройство без конструктивни промени/“

„Евролукс“ ЕООД – управител Благовест Ангелов

Гр.Оряхово

Ул.“К.Лулчев“ №1

54020.503.681.1.13

№2/17.03.2020г.

 

„Масивна ограда“

Спартак Митков Асенов

П.и 54020.415.3, м-ст „Каиша“, стопански двор

№3/08.05.2020г.

„Външно електрозахранване с кабели НН 1KV на „Преустройство на съществуваща сграда“,

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД,

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Гр.Оряхово, пл.“Дико Илиев“

П.и 54020.503.626, 54020.503.2664, 54020.503.703

№4/17.08.2020г.

„Масивен гараж в с.Остров“

„Аджо България“ООД гр.Ихтиман

УПИ Парц.IX-146, кв.144

С.Остров

№5/31.08.2020г.

КПИИ „Едноетажна жилищна сграда“

Тихомир Асенов Ангелов

54020.502.1182

Гр.Оряхово, ул.Добруджа“ №26

№6/01.09.2020г.

„Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък“

Община Оряхово

М-ст „Марков баир“ з-ще Оряхово

№7/14.10.2020г.

„Инсталации за производство на електроенергия с обща инсталирана мощ до 30KW, с.Селановци, общ.Оряхово

„Асет Контрол“ ООД, гр.София

УПИ XV-1238, кв.374

С.Селановци, ул.“Петко Д.Петков“ №50

№8/20.10.2020г.

„Жилищна сграда и гараж“

Светослава Р.Добрева и Петър П.Илиев

Парц.IX-1000, кв.257

С.Селановци, ул.“Д.Благоев“ №28

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020