Обява - обсъждане програма за ЕЕ

Създадена на Вторник, 05 Ноември 2019

О Б Я В А

      ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 ОБЩИНА ОРЯХОВО, УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че общественото обсъждане на проекта на Дългосрочната програма на Община Оряхово за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2029 г.ще се проведе на 06.12.2019 год. в галерията на “Марин Върбанов” гр. Оряхово от 15.00 ч.

Проектът на Програмата е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Общинска администрация гр. Оряхово на ул. “Андрей Чапразов” № 15, стая № 203.

Проектът на програмата е достъпен и на интернет страницата на Община Оряхово (www.oriahovo.bg) в раздел “Екология”.

Писмени становища могат да се представят в сградата на Общинска администрация гр. Оряхово на ул. “Андрей Чапразов” № 15, стая № 203 и/или на срещата за общественото обсъждане.

Телефони за контакти от страна на възложителя: 09171/4724, 0898436182.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020