ОП-2/2015
ПП-3/2015
ПП-2/2015
ОП-1/2015
ПП-1/2015
ПП-1 ОУ ,,Н.Й.Вапцаров‘‘
ПП-12
ПП-11
ПП-10
„Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Оряхово”
„Консултантски услуги за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на община Оряхово”
„Доставка на строителни материали за нуждите на община Оряхово – 2014 г.” с 4 обособени позиции: I. Материали; II. Плочки и бордюри; III. Други материали; IV. Инструменти;
Услуги по определяне на пазарни цени и изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения”.
„Избор на изпълнител на доставка на оборудване по проект: „Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа до услуги на населението, свързани с информационните и комуникационни технологии на територията на община Орях
„Извършване на дезинсекция и преодоляването на разпространението на комарите, кърлежите и други вредни насекоми с авиационна и наземна техника на територията на община Оряхово през 2014г.”
„Доставката на течни горива - дизел, бензин А95 H, бензин А98 H за нуждите на община Оряхово”
„Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци в Община Оряхово, миене на улици и депониране на битовите отпадъци до регионално депо м. “Марков баир” гр. Оряхово 2012г.”
„Доставка на мебели за информационен център, сценично оборудване, парково и спортно оборудване, доставка на компютърна и копирна техника”
„Извършване на консултантски услуги в областта на възлагане на обществени поръчки по проект: MIS ETC код: 554 „Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово”
„Разработване на трансграничен туристически продукт за Оряхово-Бекет по проект: MIS ETC код: 554 „Възстановяване на съществуващ парк в местността „Централно дере” – гр.Оряхово””, Финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018