Обява за обществена поръчка 12-2017

Създадена на Четвъртък, 21 Декември 2017

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на инженерно-геоложки проучвания и изработване на идейни инвестиционни проекти за укрепителни мероприятия за обекти – регистрирани свлачища на територията на община Оряхово“ по 4 /четири/ обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Извършване на инженерно-геоложки проучвания и изработване на идеен инвестиционен проект за укрепителни мероприятия за обект: Свлачище с рег. № VRC31.54020.02.05 в северозападната част на град Оряхово"

Обособена позиция №2: „Извършване на инженерно-геоложки проучвания и изработване на идеен инвестиционен проект за укрепителни мероприятия за обекти: Свлачище с рег. № VRC31.54020.02.12 в източната част на град Оряхово и свлачище с рег. № VRC31.54020.02.13 в местността „Зелена бара“, град Оряхово"

Обособена позиция №3: „Извършване на инженерно-геоложки проучвания и изработване на идеен инвестиционен проект за укрепителни мероприятия за обект: Свлачище с рег. № VRC31.54020.02.24 в град Оряхово

Обособена позиция №4: „Извършване на инженерно-геоложки проучвания и изработване на идеен инвестиционен проект за укрепителни мероприятия за обект: Свлачище с рег. № VRC31.54386.04 в с. Остров, община Оряхово"


Обява и документация/21.12.2017 г.

Образци/21.12.2017 г.

Информация за публикувана обява/21.12.2017 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти/03.01.2018 г.

Протокол/17.01.2018 г.

Договор с приложения ОП1/23.02.2018 г.

Договор с приложения ОП2/23.02.2018 г.

Договор с приложения ОП3/23.02.2018 г.

Договор с приложения ОП4/23.02.2018 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024