ОП-5/2016

 00491-2016-0005 Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление с предмет: „Актуализация на работен проект за обект „Доизграждане на клетка №2 на Регионално депо за неопасни отпадъци (РДНО) Оряхово“.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021