ОП-05/2017

№ на поръчката в РОП: 00491-2017-0005: Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа на град Оряхово „Главен клон I -Б, клон 40 Iб, клон 16-IБ, сградни канализационни отклонения и дъждовна канализационна мрежа по главен клон I-Д, клон 17-Д, клон 18-Д и клон 26Д – Етап III“.

ОП-04/2017

№ на поръчката в РОП: 00491-2017-0004: Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Оряхово – Етап II:„Гл. клон 1б Битова канализация по ул. „Коста Лулчев“ от о.т. 267 до РШ I-25 и Клон 18д по ул. „Коста Лулчев“ от о.т. 267 до РШ18д-1. Водопровод Клон 17 кр.з.-I по ул. „Коста Лулчев“ от РШ 1-31 до затапване, част от водопровод Клон 34 н.з. по ул. „Коста Лулчев“ от от 286 до oт 263“.

ОП-03/2017

18 юли 2017 г.                         

№ на поръчката в РОП 00491-2017-0003: Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително-ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради в община Оряхово" по 5 обособени позиции.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021