ОП-1/2015

 00491-2015-0001 Възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: “Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци в Община Оряхово, миене на улици и депониране на битовите отпадъци до регионално депо м. “Марков баир” гр. Оряхово”.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019