ОП-01/2018

№ на поръчката в РОП:00491-2018-0001: Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Актуализация на работен проект за обект доизграждане на клетка №2 на РДНО - Оряхово"

ОП-06/2017

№ на поръчката в РОП: 00491-2017-0006: Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване на Общ устройствен план на Община Оряхово, обл. Враца".

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021